4 4. VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN EEN VOORBEREIDINGSBESLUIT JEUGDGEBOUW) Het lid van Eekelen; Ook hier hebben wij niet al te veel problemen met dit voorstel. Wij hebben hier ook vooraf wat informatie ingewonnen bij de aanvragers. Hoewel zij ons verzekeren dat dit gebouwtje echt bestemd is voor kerkelijke doeleinden, zou ik toch graag vastgelegd zien dat in de toestemming, want dat is nu niet de bedoeling, dat er toch meegenomen wordt dat het gebouw alleen voor kerkelijke doeleinden geschikt en bestemd is. Dat het niet in de toe komst een accommodatieconcurrent wordt van alle andere gebouwen die er in Lepelstraat zijn. Dat het echt voor kerkelijke doeleinden bestemd is. Dan hebben wij er verder geen problemen mee. Wethouder MouwsDe bedoeling is tegemoet te komen aan deze wens. Wij hebben ons in eerste instantie ook afgevraagd, heeft Lepelstraat geen accommodaties genoeg. Maar op een uitdrukkelijk onderbouwd verzoek denk ik dat het zinvol is er op in te gaan. In hoeverre wij die beperking er aan vast kunnen knopen, dat weet ik niet. Dat wil ik graag laten onderzoeken of dat als wij toestemming geven tot het gebouw, dat je dan inderdaad dat doelmatig gebruik vast kunt leggen. Wij willen er wel duidelijk op wijzen dat het niet de bedoe ling is dat we andere gebouwen in Lepelstraat gaan beconcur reren. Dat is in wezen uw zorg. Zoals het er nu voor staat zijn ze dat uitdrukkelijk niet van plan. Dat weet ik ook, maar je weet maar nooit. We zullen die wens in ieder geval te kennen geven. Mochten we dat verder vast kunnen leggen dan wil ik ook daar best in meegaan. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 5. VOORSTEL TOT HET VOTEREN VAN EEN KREDIET VAN f 60.000. VOOR DE BEDRIJFSBEËINDIGING VAN DORPSSTRAAT 103 BOERDERIJ T LINDEKE) De voorzitter: We hebben daar al een paar keer met elkaar over gediscussieerd. Ik hoop in elk geval dat we vandaag met zijn vijftienen tot een besluit komen en niet meer tot een verdaging. Het lid van den Kieboom; We zullen ons niet langer verzetten tegen dit voorstel, om de doodeenvoudige reden dat hier toch mee aangegeven wordt dat er in het verleden vanuit het gemeentebestuur fouten zijn gemaakt. Die 60.000,worden niet voor niets gegeven. Alleen vragen wij ons af of die 60.000,voldoende is. Maar dat zal later waarschijnlijk wel juridisch worden bekeken wanneer de familie Beijaerts daar niet mee akkoord gaat. Ik geloof niet dat ze met deze 60.000,akkoord gaan. Wel zouden wij het college drin gend uit willen nodigen eens te bekijken of die boerderij eventueel aangekocht kan worden. Om eens te kijken wat voor invulling er gegeven kan worden, planologisch. Misschien dat we daar een keer de stedebouwkundige op los kunnen laten om te bekijken wat daar mogelijk is.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 217