2 1. VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE RAADSVER GADERING VAN 23 SEPTEMBER 1993. 14 EN 21 OKTOBER 1993. De voorzitter: Er is een opmerking over binnengekomen van de heer van Eekelen over bladzijde acht van de notulen van 21 oktober, waarin een zin van hem weergegeven is en waar het woord "posten" staat waar "kosten" zou moeten staan. We hebben dat nagekeken en denken dat het inderdaad correct is dat daar "kosten" moet staan, kosten bewaken daar gaat het dan om. We zullen dat op die manier aanpassen. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen over. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN. Het lid SomersPunt 11. Het lid van Eekelen: Punt 11. Het lid de Koninq-v.d. Casteel: Punt 2 2 en 24. De voorzitter: Dan worden de punten 11, 2 2 en 2 4 aan de agenda toegevoegd. Voor de overige punten wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 3. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN EEN KREDIET TEN BEHOEVE VAN RENOVATIE SPEELTERREINEN. De voorzitter: Er staat een foutje in het voorstel. Dat is de datum van de commissie Bedrijven. Op basis van dit gege ven 19 november, zou die morgenavond zijn, maar dat moet zijn dacht ik 10 november. Dus die is vorige week geweest. Ik neem aan dat u dat niet gestoord heeft. De commissie heeft daarmee ingestemd. Het lid van Akkeren-Brand: Wij gaan akkoord met uw voorstel, want in een kinderrijke buurt behoren speeltoestellen die in een goede en een veilige staat verkeren. Dat neemt niet weg dat er toch 25.000,gemeenschapsgeld geïnvesteerd wordt in die buurt. Dat vinden wij een hoop geld. Wij vinden dat de bewoners zich dat ook wel mogen realiseren en willen u dan ook voorstellen een schrijven uit te laten gaan naar die bewoners toe waarin gevraagd wordt enig toe zicht te houden om eventuele vernielingen en oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Wanneer ze dat zien direct aan de politie doorgeven. Naar onze mening moet iedere buurt ook zelf attent zijn op wat er in hun omgeving gebeurt en hopen wij dat van deze speelvoorziening nog goed gebruik kan worden gemaakt door de kinderen. Het lid van Eekelen; Het betreft hier een kinderrijke buurt. Daarnet al gememoreerd als ik het goed gelezen heb in de stukken met 90 kinderen tot twaalf jaar waarvan 58 jonger dan zes jaar. Het is dus voor wat de Werknemerspartij be treft een goede zaak dat het bestaande speelterreintje opnieuw voorzien wordt van speeltoestellen. Zoals we in de stukken hebben kunnen zien zal de kwaliteit van de speeltoe stellen beter zijn dan datgene wat nu vervangen moeten wor den. Een levensduur van zeven jaar is toch wel wat erg kort.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 215