20 Die hebben we ook omdat we niet zonder meer zeggen van, schrap het er maar even af. Ik heb net al gezegd, dat zou, met name de continuïteit van het onderhoud van het zwembad in gevaar brengen. Dat is denk ik niet de bedoeling. We moe ten zorgen dat het gewone lopende onderhoud van het zwembad betaald kan worden uit de toevoeging die wij jaarlijks doen aan de onderhoudsvoorziening. Dat leidt er dan toe dat gro tere zaken inderdaad op een andere manier gefinancierd wor den of je moet die jaarlijkse toevoeging aan die onderhouds voorziening groter maken. Ik geloof dat we nu iets van 12.000,toevoegen. Als u daar 40.000,per jaar aan toevoegt dan kunnen deze din gen gewoon uit de onderhoudsvoorziening. Dan hebt u gewoon in de jaarlijkse begroting 28.000,meer lasten. U moet zelf kiezen welke kant u in dat kader op wilt. Nogmaals deze bedragen kunnen niet betaald worden uit de lopende onder houdsvoorziening. Tenzij, als u zegt ja, in 1995 hebben we geen cent nodig, want dan zijn de centen op. Het lid Somers: Bij interruptie toch even. Wanneer dergelijke bedragen voor zulk werk, op het onder- houdsschema van Sportfondsen staan, gesteund en gecontro leerd door de technische mensen van Sportfondsen en we heb ben daar een beheerder rondlopen die daar op die manier net zo goed zijn uren kan besteden, dat schrijft ook die voor zitter. Die 12.000,onderhoud die we jaarlijks in die pot stoppen, dat geld kan daar dan toch gewoon voor gebruikt worden en dan kan het toch voordeliger? Of heb ik dat mis? Wethouder van der Weegen: Natuurlijk wordt er jaarlijks gekeken welke zaken die betrokken man kan doen. Ik heb al leen net gezegd, ook al zou je die 30.000,daaruit moe ten pakken, al is het arbeidsloon van die man daar niet meer in betrokken, zelfs dan nog is er een ander krediet nodig. Je moet niet alleen kijken naar het jaar 1994 als je praat over het onderhoud van het zwembad en de omvang van de voor ziening die je nodig hebt. Je moet ook kijken naar 1995, 1996, 1997. Er worden toch niet voor niets meerjarenplannen gemaakt? Dan kunnen we beter ophouden met het opbouwen van onderhoudsvoorzieningen en het maken van meerjarenplannen. Ik denk dat we die kant dus niet op moeten. Het verhaal van, er zit genoeg geld in de pot dus vooruit maar. Dan zeg ik dat is prima, dan zijn de centen dus op en hebben we een probleem in 1995. Dat mag van mij als je daarvoor kiest, maar daar kiezen wij niet voor. Dat is het verhaal in elk geval. Naar meneer Graafmans toe. Natuurlijk wordt die man zoveel mogelijk ingeschakeld. Die bedrijfsleider maakt heel veel uren in de zomerperiode, dat zult u ook begrijpen. Die gaat in de periode nadat het zwembad gesloten is, op vakan tie, neemt zijn verlofdagen op, neemt zijn eventuele over werk op en gaat daarna het onderhoud wat hij zelf kan doen, zoveel mogelijk doen. Ik heb geen enkele twijfel daarover. Daar wordt echt zorgvuldig met de centen daar omgegaan. Maar ik denk dat we er niet toe over moeten gaan om de continu- iteit van dat onderhoud in gevaar te brengen. Dat kan niet de bedoeling zijn van ons.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 20