Binnen de Halsterse gemeentepolitiek heeft u het niet altijd gemakkelijk gehad. Overigens denk ik dat dat geen typisch Halsters verschijnsel is. Als burgemeester draagt u een andere verantwoordelijkheid. Als eerste burger staat u vol in de wind. U kunt, in deze tijd wanneer gemeenten steeds meer taken krijgen toebedeeld en het elk jaar weer met min der geld moeten doen, niet altijd met een vrolijke boodschap komen. Het ziet er naar uit dat daar voorlopig geen verande ring in zal komen. Daarom was u er ook voorstander van om aan de hand van beleidsnotities ook voor de gemeente Halste ren beleid op lange termijn te ontwikkelen. Beheersplannen op het gebied van wegen, riolering en groen, kwamen tot ontwikkeling. De raad werd gedwongen om mee te denken. Ik denk dat u dat aardig gelukt is. Volgende week rond deze tijd bent u reeds geïnstalleerd als burgemeester van Heeren veen. Van het zuiden des lands naar het hoge noord. Het zal voor u en uw gezin opnieuw een hele overgang zijn. Boven dien, Heerenveen is niet zo maar een andere gemeente. Hee renveen ligt in een ander land, Friesland. Men spreekt daar Fries. Ook dat zal aanpassen worden. Jense, Wisse, Tessel en Stijn, zijn nog jong, die zullen het snel onder de knie heb ben. Heerenveen voetbalt in de eredevisie. Tialf is wereld beroemd. Burgemeester van Heerenveen worden is niet zo maar veranderen van gemeente, maar kan als een ware promotie betiteld worden. Nogmaals burgemeester wij feliciteren u hartelijk met deze benoeming en wensen u veel succes in het land der friezen. Mevrouw de Jonge, het ga u goed en ook uw gezin. Denk aan de pindakaas. Het is namelijk mogelijk dat het eten van pinda kaas goede schaatsers oplevert. Misschien zien we Jense, Wisse of Stijn dan ooit nog weieens terug op de beeldbuis hier in Halsteren. Mij is wel onbekend welk voedsel goede voetballers op kan leveren. Ik denk dat het tijd wordt om mijn verhaal af te sluiten. Burgemeester, wij nemen in deze bijzondere raadsvergadering vandaag afscheid van u met een gevoel van weemoed. Voorlopig zal er geen opvolger voor uw zijn. Hoe ziet de toekomst er voor Halsteren uit? Is er een toekomst voor Halsteren? Wij denken van wel. Als eenmaal de tijd daar is, dat hieromtrent duidelijkheid is verschaft dan laten wij u dat gaarne weten. Als Halsteren zelfstandig blijft, en daar zullen we voor knokken, dan nodigen wij u uit om dat samen met ons te komen vieren. Hopelijk geeft u aan deze uitnodiging gehoor. Hee renveen feliciteren wij met burgemeester Peter de Jonge. Hij laat niet over zich lopen. U zult er een goede aan hebben. Burgemeester het ga u goed, namens de raad Het lid van Akkeren-Brand: Ja, burgemeester, wat moet ik nu nog zeggen na die lovende woorden van de heer van den Kie- boom. Ik kan me er alleen maar bij aansluiten en zeggen, u hebt het heel goed gedaan. U bent een goede burgemeester geweest voor Halsteren en ik feliciteer Heerenveen met zo'n burge meester die ze gaan krijgen. Rest mij nog u iets aan te bieden van de raadsleden en de beide wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 205