5 De financiële positie van de gemeente is goed gebleven en dat is ook belangrijk voor de nabije toekomst waarin wij nog belangrijke zaken te doen hebben in het centrum van Halste ren te weten de reconstructie van de Dorpsstraat en de om geving rondom het oude raadhuis. Burgemeester, ik ga proberen af te ronden. Het is zo dat Halsteren gebleven is die fijne woongemeente, met mooie groene woonwijken en bijna alle voorzieningen die een dorp zich maar wensen kan. U hebt samen met de gemeente raad van Halsteren hieraan de afgelopen vijf jaren verdere uitbouw gegeven. Ik weet dat jij vindt dat Halsteren ook zo moet blijven, een fijne woongemeente met een eigen functie. Bedankt voor alles wat je er de afgelopen jaren voor gedaan hebt. Burgemeester namens het gemeentebestuur, mag ik, als blijk van waardering en erkentelijkheid, een enveloppe met inhoud aanbieden. Ik ben er van overtuigd, dat je daar een prima besteding voor zult vinden. Bij een afscheid als vandaag dient uiteraard verder gekeken te worden dan alleen naar de man die vandaag afscheid van ons neemt. Met name moet daarbij worden betrokken het thuisfront, dat daarin een zeer belangrijke rol speelt. Ineke, namens de Halsterse gemeenschap van harte bedankt voor de steun die je Peter gedurende de vijf jaren dat hij hier heeft gewerkt gegeven hebt. Jullie hebben hem vaak moeten missen en soms op de meest ongelukkige momenten. Nogmaals heel erg bedankt en ik wil je graag een boeket bloemen aanbieden. Burgemeester, mevrouw en kinderen de Jonge, nogmaals namens Halsteren van harte bedankt. Ik wens jullie een goede en vooral gezonde toekomst en speciaal jou Peter, veel succes in Heerenveen. Het lid van den Kieboom: Burgemeester de Jonge en familie, leden van de raad, geachte aanwezigen. Als nestor van de gemeenteraad van Halsteren, mag ik namens de gemeenteraad het woord tot u richten bij de gelegenheid van het afscheid van onze burgemeester Peter de Jonge. Burgemeester de Jonge werd per 1 december 1988 benoemd tot burgemeester van Hal steren als opvolger van burgemeester Hendriksen. Nagenoeg vijf jaar geleden waren we zeer verheugd met uw benoeming. Een jonge burgemeester die waarschijnlijk wel niet zijn hele leven lang in Halsteren zal blijven functioneren, maar we hadden toch de hoop dat u als burgervader nog lange tijd onze gemeenschap van dienst zou kunnen zijn. Van het jaar 1811 tot heden heeft de gemeente Halsteren elf burgemeesters gehad. Dat betekent een gemiddeld ambtstermijn van bijna zeventien jaar. Deze cultuur bevestigde onze hoop vijf jaar geleden dat u langere tijd binnen onze Halsterse gemeenschap actief zou gaan worden. Uw vertrek, zo kort na uw benoeming, betreuren wij dan ook. Zeker gezien de situatie waarin de gemeente Halsteren momen teel verkeert. En dan doel ik vanzelfsprekend op de op stapel staande gemeentelijke herindeling in westelijk Noord- Brabant

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 203