Op het gebied van personeel en organisatie burgemeester werden ingrijpende zaken ter hand genomen en voor een groot deel inmiddels ook gerealiseerd. De dienst Gemeentewerken en de Brandweer kregen ene nieuw functioneel gebouw. Er werd een nieuwe gemeentesecretaris benoemd en een proces van reorganisatie werd opgepakt. Helaas is dit laatste nog niet tot een afronding kunnen komen in jouw laatste reguliere raadsvergadering. Het had op dit gebied een aardige afronding kunnen zijn, maar ik ga er vanuit dat de raad in december hierover in het belang van de organisatie en het personeel, een beslissing zal nemen en de invulling definitief ter hand kan worden genomen. Ieder weet dan waar we aan toe zijn en de zaken kunnen dan weer met voortvarendheid ter hand worden genomen. Tal van andere zaken burgemeester hebben in jouw ambtsperio de plaatsgevonden, ik noem er een aantal: Het accommodatiebeleid in Lepelstraat; de renovatie van de Lepelaar en de ombouw tot ouderensteunpuntde verkoop van het kruisgebouw en het tot stand komen, enkele weken geleden, van de nieuwe accommodatie van SKW. Veel bespro ken transacties. - De plaatsing van de windmolens langs de Princesseplaat De verbetering van de zwembadaccommodatie. - De overgang naar zachter water in Halsteren tegen een acceptabeler prijs. Diverse privatiseringen onder andere reiniging en maai werkzaamheden Het via een particulier initiatief realiseren van een tennishal "de Melanen" Het oprichten van een monument ter nagedachtenis aan de Watersnoodramp van februari 1953. In Halsteren werd bouwgrondbelasting ingevoerd. Op de gebieden van wegen, riolering en groen werden beheerplannen ontwikkeld en ingevoerd voor een meer structurele aanpak. - Een heden ten dage veel genoemd onderwerp; ook in Halste ren werden Asielzoekers gehuisvest. Een qua omvang geen groot maar gevoelig en bewerkelijk onderwerp - Op milieugebied vonden diverse zaken plaats. Ik noem de problematieken met betrekking tot een aantal hinderwet vergunningen; de invoering van de gescheiden inzameling en een heuse grondvervuiling in Halsteren. Uiteraard, burgemeester, zijn er dit slechts een aantal. Het is echt een greep uit heel veel zaken die aan de orde zijn geweest. Nog even van mijn kant, en je had dat zeker van mij ver wacht, de financiën. Het waren de afgelopen jaren niet de gemakkelijkste.De kortingen van het Rijk gaan maar door en nemen in omvang toe. Tel daarbij op de gigantisch toegenomen kosten van het milieu en de huisvuilverwijdering en het zal duidelijk zijn dat dit geen leuk plaatje oplevert voor de burgers. Toch zijn we er nog steeds in geslaagd in Halsteren een acceptabel lastennivo te handhaven.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 202