Wij als gemeente Halsteren zullen gedurende het 9ehel® verdere proces onze uitgangspunten en argumenten gebaseerd op die belangen van de Halsterse inwoners, naar voren blij ven brengen. Uiteraard is het zo dat wij hierbij onze ogen niet sluiten voor de realiteit van wat anderen over ons beslissen, en in het belanq van diezelfde inwoners en ambtelijk apparaat ons te gelegenertijd zeker positief opstellen in het overleg wat daarna plaats moet vinden. Met de groei van de Halsterse bevolking is het de afgelopen vijf jaren goed gegaan. Je hebt dit voorjaar zelf de 13.000-ste kunnen begroeten. En we zijn op weg om de volgende duizend vol te maken. Deze groei heeft een directe relatie met de groei van het woningbestand, waaraan je als portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting een grote inbreng hebt gehad. De invulling van open gaten is grotendeels voltooid of gaat binnenkort plaatsvinden. In dit kader wil ik noemen, Hadria nushof, oude gemeentewerf, Nieuwmarkt, waar de laatste gaten dichtgaan, en de vernieuwingen in de Schoolstraat. Ook de overige plannen zijn grotendeels ingevuld, De Schans lob A en B, BloemendaalGilde en Jankenberg. De nieuwe plannen staan in de steigers door uitbreidingen Bloemendaal II en Schans lob C en D. Wat helaas nog niet is gelukt is invul ling van het gat Staminee/van Tilburg. Hopelijk zitten we nu op het goede spoor, ik denk dat dat het 3e of 4e spoor is, en zal de provincie nu de plannen die er liggen in Den Bosch, ondersteunen en ons financieel helpen deze plek goed in te vullen. Ook ten aanzien van herziening en vernieuwing van bestem mingsplannen is er heel wat gebeurd in jouw periode. Het aantal plannen is spectaculair omlaag gebracht door een heel nieuw plan "de kom" nagenoeg heel Halsteren omvattend en in middels is de aanpak van het plan buitengebied opgestart en ligt er een tweede versie van het plan "dorpskern" bij de provincie. Met name dat laatste plan heeft nogal wat hoofd brekens gekost. Ik weet dat het ontbreken hierin van een goede beleidsvisie door jou zeer wordt betreurd. Tijdens jouw ambtsperiode is het bedrijventerrein "Oude Molen" aangelegd en inmiddels gedeeltelijk ingevuld en is er een facelift ingezet rondom en op het bedrijventerrein "Wouwseweg" De contacten net het Halsterse bedrijfsleven zijn over het algemeen goed geweest. Een niet opgelost probleem is de verkeersproblematiek Hal sterse- en SteenbergsewegOok aangekondigd toen je vijf jaar geleden bij ons kwam. Met de finish in zicht zijn we door de Raad van State voor een nieuwe zeer lange ronde teruggestuurd. Een voor de Halsterse gemeenschap onverant woorde milieu-daad. De omleiding of de Zoomweg-Noord is voor een groot aantal jaren uit ons gezichtsveld verdwenen en onze invloed op bespoediging hiervan is, hoe je het ook wendt, draait of keert, maar een zeer beperkte.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 201