Per 16 november 1993 is tot burgemeester van heerenveen benoemd de heer Peter de Jonge, nu nog burgemeester van onze qemeente Halsteren. Nadat deze mededeling in de openbaarheid was gekomen hoorde je in Halsteren en omgeving uiteenlopende reacties hierop. Van "ik had het wel verwacht", "heel begrijpelijk tot gaat hii nu al weg", en "dat vind ik heel jammer". In zijn algemeenheid kun je de zaak typeren dat men de stap naar heerenveen heel begrijpelijk vond voor de persoon en tegelijkertijd jammer en heel slecht uitkomend voor gemeente Halsteren is. Hoe het ook zij, vandaag neemt Halsteren officieel afschei van Peter de Jonge die vanaf 1 december 1988, dus bijna vijf iaren, burgemeester van Halsteren is geweest. Ik zal proberen, via een vogelvlucht door die vijf jaren, aan te geven wat er in die periode zoal in Halsteren tot stand is gekomen. Gelegenheden als vandaag lenen zich bij uitstek voor een dergelijke terugblik. Nadat wij je op 3 december 1988 officieel tot burgemeester van Halsteren hadden geïnstalleerd en daarbij de nodige verwachtingen hebben uitgesproken, ben je voortvarend aan de slag gegaan. Het eerste agendapunt van de raadsvergadering van 22 decern ber 1988, ik weet niet of je nog weet wat dat is geweest, was dat het college voorstelde om de straat waar jij wilde gaan wonen een naam te geven De Hazelaar. Je hebt daar een huis laten bouwen inmiddels en voor zover mij bekend een aantal jaren fijn gewoond met je gezin. Toch wel een belangwekkend moment, dat het eerste raadsbe sluit wat genomen werd onder jouw leiding, de straatnaamge- ving is van de straat waarin je gewoond hebt in Halsteren. Als ik de afgelopen vijf jaren in Halsteren met betrekking tot bestuurlijke aangelegenheden moet typeren dan, in de krant heb je dat ook al wel een beetje aangegeven, zou ik dit vooral zakelijk willen noemen, met een specifiek eigen inbreng van jouw kant, vooral bij het raadsvoorzitterschap. Naar buiten toe, bijvoorbeeld richting gewest en andere samenwerkingsvormen, is Halsteren onder jouw aanvoering positief maar zeer kritisch geweest en wij zullen dat ook blijven. Dat is Halsteren meegegeven. De discussie moet ons inziens wel blijven gaan over argumenten. Die zoeken we dan steeds op een proberen we te bediscussiëren, we hebben daar in het college vaak en veel over gesproken. Dat geldt zeker ook voor de herindeling in onze provincie. Een onderwerp wat toch vandaag, hoe dan ook, aan de orde moet komen, waarbij argumenten kennelijk ondergeschikt zijn of helemaal niet nodig zijn. Dat bestuurlijk-organisatorische zaken hierbij de enige zaken zijn die tellen en de belangen van inwoners en bur gers, waar het naar onze mening toch eigenlijk om zou moeten gaan, hierbij helemaal niet belangrijk schijnen te zijn, is naar mijn mening in elk geval triest te noemen en ik denk dat de politiek waar hier vandaag ook zovele van zijn, hiervoor te zijner tijd zeker de rekening van diezelfde burger gepresenteerd zal krijgen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 200