Co NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HALSTEREN OP DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1993 OM 20.00 UUR IN HET GEMEENTEHUIS. AANWEZIG: voorzitter: wethouders secretaris: leden AFWEZIG met kennisgeving: drs. P.M.M. de Jonge C.W.M. van der Weegen FACMouws mr. G. Kooiman J.A. Adriaansen M.C. van Akkeren- Brand M.J.P. van Eekelen J.D.C.M. Graafmans F.N. Hagenaars J.G.M. de Koning- van de Casteel CFMeerman J.J.M. Roks A.P.P. Roosenboom J.J.M. Somers A.G.J. van Tilburg M.A. Verhoog D.A. van den Kieboom AGENDA: 1.» Voorstel tot het vaststellen van de notulen van de raads vergadering van 24 juni 1993. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Aanbieding gemeentebegroting 1994. 4. Voorstel tot het verlenen van een aanvullend krediet voor het woonrijpmaken van het voormalige gemeenteterrein c.a. (21e wijziging gemeentebegroting 1993 en 6e wijziging begroting 1993 van het grondbedrijf) 5. Voorstel tot het aanpassen van: 1. Verordening regelende de vergoeding en tegemoetkomin gen in onkosten aan leden van de raad en de commis sies 2. Uitkerings- en pensioenverordening wethouders. 6. Voorstel tot het aanpassen van de machtiging aan ons college tot het aangaan van vaste geldleningen en het machtigen tot het verstrekken van vaste geldleningen aan de Woningstichting Halsteren ten behoeve van het over- sluiten van hoogrentende leningen. 7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ten behoeve van het aanpassen damwandprofielpla- ten aan sporthal De Kannebuis (23e wijziging begroting Algemene Dienst 1993 en 3e wij ziging begroting D.S.O.R. 1993). 8. Aanvullend voorstel met betrekking tot verkoop bouwgrond.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 1