19 Nogmaals, de heer van Eekelen zei het ook al zo, wij als raadsleden kunnen alleen maar kennis nemen van de brief van de voorzitter van de raad van beheer. Daarin worden een aantal zaken genoemd die natuurlijk ook door de manager van het zwembad zijn ingegeven. En die bereid is de komende maanden wanneer het zwembad is gesloten, er zijn tijd in te steken en tijd is geld en zeker werktijd in deze tijd. Ik zou toch een positieve houding tegenover N.V. Sportfondsen willen vragen en de fricties ergens anders uit te vechten. Ik hoop op die toezegging. Het lid Graafmans: Als ik die brief van de voorzitter van de beheerraad lees die komt me alleszins redelijk voor. Als je dat zo leest en je hebt enige ervaring met het opknappen van buitenbaden dan denk je inderdaad bij jezelf, dan moet een beheerder die klus aan kunnen. Ik heb het meegemaakt dat ze dat deden. Dat verhaal komt prima over. Daar tegenover staat het verhaal van de wethouder. Dan zeg ik van ja, ja. Daar zet ik wat vraagtekens bijwaarvan ik dan op dit moment moet zeggen, laat ons in ieder geval weten hoe deze onder handelingen of besprekingen aflopen. Ik zou graag de volgen de keer, of wanneer die besprekingen allemaal afgerond zijn, daar een uitgebreid verslag van willen zien bij de stukken die dan ter inzage liggen. Wethouder van der Weeqen: Meneer van Eekelen. Ik heb net dus niet gezegd dat wij overleg hebben gehad. Het is zo het on derhoudsplan van het zwembad dat wordt jaarlijks besproken in de raad van beheer. Natuurlijk is men dan met name gefo cust op die zaken die moeten gebeuren in dat lopende jaar. In de aanloop van dat komende zwem jaar. En wat minder naar de volgende kolommetjes. Maar die volgende kolommetjes staan er natuurlijk niet voor niets. Als daar grotere bedragen in zitten, grotere onderhoudszaken, dan passen die niet in het bedrag wat je jaarlijks toevoegt aan je onderhoudsvoorzie- ning. Neemt u nu echt van mij aan dat er heel serieus geke ken is wat kan gewoon uit de lopende onderhoudsvoorziening en wat kan daar niet uit. Dit bedrag, al zou het die 30.000,zijn die dan minstens nodig is, want dat staat dan ook in die brief. Laten we niet inhoudelijk gaan discussiëren over de bedra gen, want ik ben ook geen technicus, dus ik weet niet wat dat precies kost. Misschien dat de voorzitter van het zwem bad dat allemaal wel precies weet. Ik in elk geval niet. Ik kan alleen maar aangeven dat technische mensen van Sport fondsen Nederland zeggen, dat kost het. Daar ga ik dan in elk geval ook van uit. Dat bedrag staat in de kolom 1994 en wordt als zodanig bij ons bekeken van kan dat uit de lopende onderhoudsvoorzieningen of niet. Als dat niet kan dan moet het op een andere manier gefinancierd worden. In dat kader moet u in elk geval onze positieve houding, en dan kom ik bij de heer Somers terecht, ook zien. Onze positieve houding is voornamelijk gericht op de continuïteit van het zwembad en met name in de kwaliteit van het zwembad. Ik denk dat dat belangrijk is. Natuurlijk mag u van ons verwachten dat we in dat kader een positieve houding hebben.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 19