s^llll 1^>J postbus 8 4660 aa halsteren JL-4 7 DEC. 1P93 Dhr. A.P.P. Roosenboom Buurtweg 65 4661 LB Halsteren da,um 3 december 1993 uw brief d.d. 18 november 19tgl^e<n> vergadering 3-11-93 Geachte heer, Naar aanleiding van uw brief delen wij u het volgende mede. Afgezien van de juridische vraag of in de vergadering van 3 november jl. inderdaad geen besluiten konden worden genomen, de gemeentewet kent uitsluitend het onderscheid tussen openbare en besloten vergaderingen, is het overigens ook niet onze bedoeling geweest om in deze (informele) raadsver gadering daadwerkelijk besluiten te nemen. Ons doel van de vergadering van 3 november 1993 was slechts het informeren van de raadsleden over een aantal onderwer pen Wellicht had het beter geweest indien het u toegezonden verslag van deze vergadering was betiteld als afspraken- lijst/verslag. Van uw bezwaar ten aanzien van punt 1 - Gemeentelijke herin deling - hebben wij kennis genomen. Wij hopen u met het bovenstaande voldoende te hebben geïn formeerd. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Halsteren, de secretaris, de burgemeester, dorpsstraat 30 tel. 01641-82852 Ck fax. 01641-86795 giro 1067313 bank voor nederlandsche gemeenten nr. 28 50 03 275 postrekening van de bank 1081 onderwerp BeS lui tenl i j S t raadS- "wkenmerl< onskenmerk 93/secr gelieve bil antwuord datum en ons kenmerk te vermelden Typ: mh

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 197