1 mi bÜ a Si Dhr. A.P.P. Roosenboom Buurtweg 65 4661 LB Halsteren datum 3 december 1993 uw brief d.d. 18 nov> 1993 ^onderwerp Besluitenlijst raads- uwkenmerk vergadering 3-11-93 Geachte heer, Naar aanleiding van uw brief delen wij u het volgende mede. Afgezien van de juridische vraag of in de vergadering van 3 november jl. inderdaad geen besluiten konden worden genomen, de gemeentewet kent uitsluitend het onderscheid tussen openbare en besloten vergaderingen, is het overigens ook niet onze bedoeling geweest om in deze (informele) raadsver gadering daadwerkelijk besluiten te nemen. Ons doel van de vergadering van 3 november 1993 was slechts het informeren van de raadsleden over een aantal onderwer pen Wellicht had het beter geweest indien het u toegezonden verslag van deze vergadering was betiteld als afspraken- lijst/verslag. Van uw bezwaar ten aanzien van punt 1 - Gemeentelijke herin deling - hebben wij kennis genomen. Wij hopen u met het bovenstaande voldoende te hebben geïn formeerd. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Halsteren, de secretaris, de burgemeester, n r dorpsstraat 30 postbus 8 4660 aa halsteren tel. 01641-82852 fax. 01641-86795 giro 1067313 bank voor nederlandsche gemeenten nr. 28 50 03 275 postrekening van de bank 1081 bljlage(n) ons kenmerk 93/secr Typ: MH gelieve bij antwoord datum en ons kenmerk te vermelden

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 195