Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad op 3 november 1993 1Gemeentelijke herindeling Met de concept-reactie ten behoeve van de Statencommissie Bestuurlijke Zaken d.d. 5 november 1993, wordt na een uitvoerige discussie, waarbij nog een aantal andere argumenten de revue passeren, ingestemd. In de commissie ABZ van 8 november a.s. zal iedere par tij/groepering zijn standpunt kenbaar maken over het door de WD gedane voorstel om een ad hoe commissie uit de gemeenteraad in te stellen. Deze commissie dient zich bezig te houden met de herindeling. Dit ter ondersteuning van de initiatieven uit de burgerij. 2Burgemeestersvacature De Commissaris der Koningin heeft toegezegd dat Halsteren uiterlijk 15 januari 1994 een full-time waarnemer zal hebben. De raad neemt unaniem een motie aan waarin de Minister van Binnenlandse Zaken wordt gevraagd haar standpunt, inzake het voorlopig niet openstellen van de vacature, te herzien. 3Vervanging burgemeester in het Streekqewest De plaats wordt opgevuld door de vervanger, dhr. Graaf- mans 4Excursie De excursie vindt plaats op 28 januari 1994. Secretaris zal zorgdragen voor het programma. Het college zal serieus de eventuele deelname van de bode bezien. 5Voorlichtingsavond AWB en Nieuwe Gemeentewet De raadsleden die deelnemen aan de avond zullen dit doorgeven aan de secretaris. Bezien wordt of er in groepjes naar de bijeenkomst kan worden gereisd. 6Afscheid burgemeester Er zal hem een envelop met inhoud namens de gemeente worden overhandigd. 7Portefeuilleverdeling als gevolg van het vertrek van de burgemeester Wethouder Mouws neemt de taken RO en Verkeer op zich; wethouder van der Weegen zal de overige taken overnemen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 192