OvJL— Aan de leden van de raad der gemeente Halsteren datum io novifebet" 993 vergadering 3-11-93 Hierbij doen wij u toekomen de besluitenlijst van de verga dering van 3 november 1993. Van deze gelegenheid willen wij gebruik maken om u nogmaals te wijzen op de voorlichtingsavond Algemene Wet Bestuurs recht en de nieuwe Gemeentewet op maandag, 22 november a.s., in de Kleine Kring in Roosendaal. Een groot aantal van u heeft te kennen gegeven deze bijeen komst te willen bijwonen. Wij stellen u dan ook voor op deze avond om 18.30 uur geza menlijk naar de Kleine Kring in Roosendaal af te reizen. Wij verzoeken u dan ook, indien mogelijk met auto, om tussen 18.15 en 18.30 uur aanwezig te zijn op het parkeerterrein achter het gemeentekantoor. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Halsteren, le secretaris, de burgemeester, postbus 8 4660 aa halsteren dorpsstraat 30 tel. 01641-82852 fax. 01641-86795 giro 1067313 bank voor nederlandsche gemeenten nr. 28 50 03 275 postrekening van de bank 1081 onderwerp Besluitenlijst uw brief d.d. uw kenmerk bijlage(n) onskenmerk 93/secr Typ: MH gelieve bij antwoord datum en ons kenmerk te vermelden

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 191