30 De voorzitter: Ja, ja, maar ik wou even afronden. Er is in twee termijnen over gediscussieerd. Er is van de kant van de heer Graafmans, Partij van de Arbeid, naar voren gebracht van, die 100.000,daar hebben we geen enkel probleem mee. Wij hebben er grote moeite mee, we zijn er gewoon tegen dat er 10.000,ter beschikking gesteld wordt aan presen tiegelden voor de commissies. Daar komt het kort en goed op neer. Het lid GraafmansDus ik wilde voorstellen 100.000,- WSW en 10.000,-- in de algemene middelen. De voorzitter: Dat voorstel wilt u doen en in stemming brengen. Van de kant van de Partij van de Arbeid, de heer Graafmans stelt dus voor om de begrotingswijziging in die zin te wijzigen dat de 10.000,die geraamd zijn als presentie geld voor de burgerleden dat die daar niet terecht komen maar dat die in de algemene middelen, in de reserve dan, komen Het lid RoosenboomIk wil toch dadelijk stemming over het agendapunt De voorzitter: De wijziging is eerst aan de orde en daarna het totaal. Voor het voorstel stemmen de leden: Meerman, Graafmans, mevrouw Verhoog, Adriaansen, Somers van den Kieboom en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden: Roks, van Tilburg, Hagenaars, van Eekelen, wethouder Mouws en wethouder van der Weegen De voorzitter: Het voorstel van de heer Graafmans is aange nomen met zeven stemmen voor en zes stemmen tegen. De voorzitter: Dan komt nu het gehele voorstel aan de orde. Wenst iemand daarover hoofdelijke stemming? Het lid Roosenboom: Een stemverklaring. Heel duidelijk blijkt uit de discussie die Leefbaarheid heeft gevormd dat we toch wel een gewijzigd voorstel willen hebben waarin andere criteria worden vermeld. Ik heb er nu wel vrede bij dat die sigarendoos, dat heb ik gevoelsmatig toch wel heel goed begrepen. Maar dan vinden we toch dat die 100.000,-- of hoe je het ook noemen wilt dat dat een andere verdeelsleutel moet krijgen. Wij doen een voorstel om in ieder geval dit voor stel niet zo over te nemen. Om het volgende keer terug te laten komen. We zijn tegen dit voorstel. Daar vragen we stemming over. De voorzitter: Aan de orde is dit voorstel. We kunnen nu niet meer de boel omdraaien. We hebben net gestemd over een wijziging op dit voorstel. Nu is dit voorstel gewoon aan de orde. Dat is een voorstel om gewoon te voldoen aan een wet telijke verplichting om de begroting sluitend te maken.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 187