29 Ik denk wel dat die hier in de gemeenteraad is geweest maar dat is niet die afspraak die u destijds gemaakt heeft. Het gaat over het onderhoud van de begraafplaats waar natuurlijk ook de gemeente een zorg heeft. Het aspect wat u noemde, we hebben daar een afspraak over gemaakt dat als er voldoende graven zijn en er voldoende grafrechten binnenkomen waaruit het onderhoud betaald kan worden, dan moet het kerkbestuur dat vanuit die pot betalen. Als dat niet kan staat de ge meente als vangnet garant. Dat is het enige aspect wat daar aan afspraak onder ligt. Meneer Roosenboom heeft ook gezegd, de bomen groeien niet meer tot in de hemel bij het onder wijs. Ik hoop toch dat hij langzaam maar zeker ook doordron gen wordt van het feit dat dat ook bij gemeenten niet meer geldt. Dat probeer ik, misschien soms wat te heftig, in elk geval over te brengen. Meneer Somers typeert mij als een boekhouder. Dat mag. Ik hoop wat meer te doen hier, dan alleen boekhouder te spelen. Ik wil daar ook best een keer met hem over spreken dat het een term is die denk ik hier niet op zijn plaats is. Hij heeft gezegd, ik heb met name bedoeld de scholen. Hij heeft daar begrijp ik dan toevallig welzijnsinstellingen bij ge noemd. Het zij hem vergeven dat hij dat gezegd heeft. Hij bedoelde de conciërges. De conciërges worden hier in Halste ren in elk geval tot op heden op geen enkele manier gesubsi dieerd vanuit de gemeente. We hebben daar kennelijk met z'n allen nooit een taak zien liggen en ik heb vorige week en ook de weken daarvoor, terwijl dat allemaal bekend was, nooit enig voorstel hier in de raad gehoord dat dat nu ineens tot onze taak zou behoren. Met betrekking tot het aspect privatiseren. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de WSW-bijdrageDie zit wel degelijk in de hele context ingebakken die wij gaan bespreken met de desbetreffende ver enigingen. Ik hoop dat het gemeentebestuur van Halsteren zich toch nog eens een keer op zijn taak bezint. We hebben daar een paar keer een poging toe genomen. Het lid Roosenboom: Een vraag op een persoonlijk feit. Dat hoort tot het reglement van orde. Ik maak bezwaar tegen de uitspraak van wethouder van der Weegen dat ik beweerd zou hebben dat ambtenaren moeten worden ontslagen. Op een ludie ke manier heb ik gezegd, veronderstel als voorbeeld dat er een ambtenaar ontslagen wordt. Maar ik heb niet gepleit om ambtenaren te ontslaan. Ik hoop dat hij dat nu ook staande de vergadering corrigeert. Dat heb ik niet beweerd. Wethouder van der Weeqen: Ik vind dat we hier niet ludiek bezig zijn. Ik vind dat we hier bezig zijn met de gemeen tebegroting van de gemeente Halsteren en te zorgen dat die sluitend is. Dat is niet de taak van de wethouder van Finan ciën. Dat is de taak van de gemeenteraad van de gemeente Halsteren. Het lid Roosenboom: Dan komt hij nogmaals niet tegemoet aan mijn vraag. Ik hoop dat u dan meer verstand hebt dan de wet houder en dat u het dan corrigeert. De voorzitter: Uw opmerking is duidelijk. De notulen zullen aangeven bij wie het gelijk ligt. Het lid GraafmansIk had nog iets over dit voorstel.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 186