28 Dat is in meerderheid genomen. U hoeft het daar niet mee eens te zijn. Ik heb al gezegd dat ik u best uit wil leggen, vorige week denk ik ook al, waarom dat zo is. Ik begrijp overigens ook niet, ik denk dat de meerderheid van deze raad heel duidelijk was en niet alleen de twee die hier achter de tafel zitten, maar ik denk de voltallige raad. Misschien be houdens Leefbaarheid, die heeft zich daar overigens ook niet over uitgesproken. Die heeft alleen gezegd geen presentie geld meer, maar ook die waren voor burgers in de commissies. Ik snap niet dat u daar dan ook tegengestemd hebt. De pot moet de ketel niet verwijten dat hij zwart ziet. Meneer Roosenboom die zegt, ik kom uit de bouwwereld. Dat is goed. Die zegt er kunnen eventueel wel ambtenaren weg om dat te kort op te lossen, maar ook dit gemeentebestuur is er na tuurlijk toch om een aantal taken uit te oefenen. Dat is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad die hier zit. Dat is zeker niet alleen de verantwoordelijkheid van het colle ge. Een timmerman moet ook een hamer hebben en meer zaken. Een gemeentebestuur zo dat hier zit aan tafel heeft gewoon een ambtenarenkorps nodig wat adequaat toegerust is om ge woon zaken te doen. Hij heeft terecht opgemerkt 110.000,-- is een sigaar uit eigen doos. Dat is zeker zo. We sparen daardoor minder. Ik denk wel dat het heel normaal is, dat hebt u goed begrepen. Het is wel zo als je dat niet zou doen, als je zou zeggen nee, ik vind toch dat we meer moeten sparen, dan moet u een voorstel doen om dit tekort te dekken en dan moet je dat ha len bij de burgers, dus de onroerend-goedbelasting verhogen bijvoorbeeld. Ik wil daar best over stemmen. Ik heb net ge zegd, ook naar meneer Somers toe, maar nogmaals, of het komt helemaal verkeerd over, maar ik heb het al zo vaak uitge legd, in een huishouding, en de gemeente is een huishouding, privé hebt u al een huishouding en een bedrijf is een huis houding. Er moet in elk geval gekeken worden naar de uitga ven, maar er moet ook naar de inkomsten gekeken worden. Het is niet zo dat inkomsten niet belangrijk zijn. Dan moet u er gewoon vanuit gaan dat er een redelijk heffin genniveau nodig is. Daar heb ik van gezegd daar proef ik in elk geval al jarenlang bij een aantal en nogmaals het is gewoon zo ik kan dat ook aantonen, bij een aantal fracties, dat men daar gewoon tegen zegt nee, want dan kan men kenne lijk in een pamflet zeggen, wij zijn tegen onroerend-goedbe lasting verhoging geweest of we zijn hier of daar tegen ge weest. Ik denk dat dat niet goed is. U zit hier om een ge meente te besturen en daar hebt u een taak in. Die taak moet u goed onder ogen zien. Daar horen inkomsten en uitgaven bij. Maar daar moet u wel heel serieus naar kijken. De heer Roosenboom heeft gezegd de sport kost 2,6 miljoen. Ik nodig hem graag uit om dat toe te lichten. Ik denk dat op geen enkele manier dat bedrag in relatie staat tot datgene wat Halsteren daaraan uitgeeft. Het is allemaal leuk om te zeggen, maar we schieten daar niets mee op. We zijn hier gemeentebestuurders en dat zouden we met z'n allen moeten zijn. De begraafplaats, daar ligt een afspraak met het kerkbestuur over, die gemaakt is na 1982.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 185