26 Zou je een ambtenaar ontslaan die 100.000,-- kost dan zeg je dan hebben we een bezuinigingspost, daar zijn we vanaf. Veronderstel dat we daar verder niets aan nodig hebben. Dan kunnen we die 100.000,die we aan die ambtenaar hadden moeten betalen kunnen we nu gebruiken om die ton, en die ambtenaar blijft weg, dan werkt dat ook structureel. Ik begrijp dat niet goed hoor. Dat is mijn probleem, maar dat kan mijn ondeskundigheid zijn. Wat mij ook opvalt dat de begraafplaats, de conciërges, het SKW, niet meegenomen wor den in de doorgevoerde verhoging door de W.S.W. staat hier, ik geloof dat dat tegenwoordig anders heet, de W.V.S., maal ais ik het dadelijk nog een paar keer verkeerd zeg, het zij mij vergeven. Voor mij zijn het ideële instellingen, deze drie. En de sport, we hebben dat ook in de begroting al aan gehaald, wat de gemeenschap 2,6 miljoen kost. Wij hebben daar minder moeite mee dat dat het kind van de rekening wordt. Daar heeft dan het college wel gevoelens voor om die mensen de hand toe te reiken en de bijdrage hoger op kosten van de gemeenschap. Vergeet niet dat de gemeente de ver plichting zou hebben voor een eigen begraafplaats. Die heb ben we niet. We hebben in het verleden een deal gesloten met het kerkbestuur van de roomskatholieke begraafplaats. Ik kan me voorstellen dat daar niemand van het college kennis van heeft. Dat gebeurde in een periode toen de samenstelling an ders was. Ik bezit toevallig wel die kennis dat daar uitvoe rig over vergaderd is en dat op een gegeven moment het col lege en de raad toen gezegd hebben, wij hebben geen algemene begraafplaats. Op grond daarvan geeft de gemeente subsidie, of hoe je het noemen wilt, aan de rooms-katholieke begraaf plaats. Anders zou het een absurde zaak zijn dat de gemeen schap de kosten op de rooms-katholieke begraafplaats subsi dieert. Dan zou ik daar absoluut tegen zijn. Omdat wij geen eigen begraafplaats hebben, hebben we indertijd die regeling getroffen. Ik vind dat wij die verplichting wel voor de vol le honderd procent na moeten komen. Ik heb de twee anderen al genoemd. Ook de scholen waar we gezegd hebben, een eigen budget. Ook daar is in de loop der jaren de buikriem wel behoorlijk aan getrokken. Ik denk dat er wel iemand in het college zit die daar ook wel iets van af weet. De mogelijkheden dat de bomen in de hemel groeiden, die zijn daar al lang achterwege. Er wordt enorm veel in het onderwijs bezuinigd vooral op het gebied van conciërges. Ik denk dat die scholen daar ook enorm in de problemen komen als zij daar nog meer aan moeten bijdragen. Vandaar dat de Groepering Leefbaarheid minder problemen zou hebben om tegen de leuke dingen van het leven maar wat harder aan te gaan. Bij de meest ideële instellin gen die u gewoon overslaat, om daar het geld aan te geven. Vandaar dat wij het met uw manier van berekenen oneens zijn. We hebben daar verder geen afspraak over gemaakt binnen de Groepering, maar één stem is er gegarandeerd tegen tegen deze samenstelling. Van ondergetekende, misschien krijg ik er nog wel supporters bijIk heb het al verteld, ik begrijp niets van die ton.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 183