23 10. VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET VOOR DE VERVANGING ALARMONTVANGERS BRANDWEER 27E WIJZIGING BEGROTING 1993)" Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 11VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE 2E WIJZIGING VAN DE BEGRQ- TING 1994. Het lid van Eekelen: Met uw voorstel kan de Werknemerspartij volledig akkoord gaan. Toch valt het mij op dat we vorige week uitvoerig zaten te debatteren om bijvoorbeeld een be drag van 20.000,onder andere over de verhoging van de hondenbelasting. Nu zien we ineens kans om zonder kostenver hoging voor de inwoners 110.000, op te hoesten. Nog een opmerking. U gooit de meerkosten van de Halsterse begraaf plaats, de conciërges van de scholen op één hoop met de me dewerkers van het SKW. Ik denk dat het niet helemaal juist is. Omdat bijvoorbeeld de scholen een eigen budget hebben en het sociaal kultureel werk een bijna volledig gesubsidieerde instelling is. Ik denk dat we daar toch nog eens met elkaar kritisch naar moeten kijken via de commissie Welzijn. Het lid GraafmansIk denk dat het hier duidelijk is wat wij willen zeggen. Dat is dat wij ons voor een gedeelte van dit tekort volstrekt niet aansprakelijk voelen. Wij hebben voor gesteld toen de commissies aan de orde waren om dat bedrag van 30.000, te bezuinigen. Daar waren wij voor. De raad is daar tegen. Die zegt wel commissie- en burgerleden. Die 10.000,die dan nu geraamd worden, dat is voor ons ook maar natte-vingerwerk, want wie vertelt me niet dat straks als die commissies zo blijven dat het allemaal bur gerleden zijn. Die 10.000,waar je die op baseert dat is me echt onduidelijk. Het is heel jammer, dat wil ik dan toch wel kwijt, voor een secretaris die daar dan een prachtig voorstel van maakt waarbij je bijna al zeker kunt zeggen dat na de verkiezingen zo'n zelfde voorstel met hetzelfde gemak van tafel geveegd wordt. Als we nu kiezen voor vijf commis sies dan worden het er straks weer acht. Als we nu kiezen voor twintig burgerleden dan worden dat er direct 280 bur gerleden en zo. Om kort te gaan, voor een deel van deze tekorten willen wij in ieder geval niet verantwoordelijk zijn. Met de 100.000,W.S.W. geen probleem. Voor de rest moet u een andere dekking zoeken. Het lid SomersNa alle problemen in de vorige raadsvergade ring betreffende de begroting, verbaast het ons ook wel. De snelheid waarmee een gat van 110.000,-- gedicht wordt. Wij vroegen ons zelfs af, worden wij bij het opmaken van zo'n begroting niet een beetje voor de mal gehouden. Wat de bij drage aan het Werkvoorzieningsschap betreft, ook een opmer king een beetje richting Werknemerspartij. De Groepering Leefbaarheid vindt dat niet alleen de mensen van het Werk voorzieningsschap die in gemeentelijk verband of voor een tak van dienst hun werk verrichten, dat die vergoed worden. We vinden ook dat gesubsidieerde instellingen ook meegenomen moeten worden in het meer vergoeden van die bijdrage.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 180