17 BEHANDELING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN. Punt 27 Schrijven N.V. Sportfondsen Halsteren inzake reactie op de notulen van de raadsvergadering van 27 mei betreffende het investeringsschema Het lid van Eekelen: Ik wil toch even terugkomen op de op merking die zowel door mij als Jan Somers zijn geplaatst naar aanleiding van het investeringsschema in de raadsver gadering van mei. Er is toen gesteld dat deze post de laat ste jaren steeds door de beheerder van het zwembad werd uit gevoerd. Dit werd toen door u als college categorisch ont kend. Er werd bij gezegd dat deze werkzaamheden van een ge heel andere importantie waren dan de klusjes van voorgaande jaren. In de tweede termijn heb ik er toen ook nog bij ver meld dat ik informatie had ingewonnen. Toch bleef u bij uw standpunt. Ten onrechte moet ik nu constateren. Maar goed dat kan gebeuren. Wat mij meer zorgen baart dat is het feit dat men schijnbaar wat minder zorgvuldig is bij het opstel len van investeringsprogramma's. Ik kan mij niet voorstellen dat er over die post van 43.000,afstemming heeft plaatsgevonden met de beheerder of het dagelijks bestuur van Sportfondsen. Want wie zegt mij dat er niet meer van dit soort zaken voorkomen in de aan staande begroting en die zullen we dan toch ook in een ander daglicht moeten plaatsen denk ik. Het lid SomersIk stel voor om 43.000,onderhoud of aanbrengen van coating bij het sportfondsenbad de Melanen, om dat van het investeringsschema af te voeren. Nu. De voorzitter: Op voorhand al een voorstel wat buiten de orde is meneer Somers. Wethouder van der Weegen: De begrotingsvergadering is in oktober dus iedereen kan dan daar zijn zegje over doen. Ik denk dat wij, meneer van Eekelen, gediscussieerd hebben in de meivergadering over onderhoud en over groot-onderhoud. Ik denk dat ik het duidelijk met u eens ben wanneer u praat over reparaties die verricht worden. Dat die destijds en ook nu gewoon door de bedrijfsleider daar gebeuren. Ik heb in elk geval duidelijk gezegd dat des tijds de coating en het afstralen daarvan, wat toen 65.000,kostte dat dat gewoon is uitbesteed. Dat de orde van dit bedrag 43.000,inhield een volledig opnieuw schilderen van de bakken, de zwembakken laat ik het zo maar noemen. U zegt, ja, er is geen overleg geweest. Het is zo, dat alle afdelingen van de gemeente, die krijgen op een be paald moment of tot een bepaald moment de gelegenheid om in vesteringen naar voren te brengen. Ook de afdeling dienst Sport- en Openluchtrecreatie, die krijgt zo'n staatje en mogen bedragen opgeven waarvan zij vinden dat die in 1994 aan de orde moeten komen. Als het dan over het zwembad gaat dan pakt de desbetreffende ambtenaar het onderhoudsrapport van het zwembad, wat uiteraard ook de voorzitter heeft en wat heel de raad van beheer heeft. Wat ook besproken is door de raad van beheer. Die kijkt dan, welke posten staan daar in voor het jaar 1994. Deze post staat er in, in het onder houdsrapport 1993, dat is een meerjarenplanning.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 17