21 De voorzitter; De commissie G.O. bedoelt u? Wilt u dan even de passage aangeven waarin dat staat dat de commissie.... Het lid MeermanIk heb gezegd, ik lees dat zo. U mag dat ook gaan lezen dat vind ik niet erg. De voorzitter: Er zitten ook leden van de raad in die com missie van G.O.. Daar is dus gediscussieerd over dit voor stel Het lid Meerman: Het is heel simpel wat ik wil voorstellen. Ik wil gewoon het hele pakket compleet hebben, zodat ik het helemaal goed kan overzien, dat ik het zelf kan toetsen daar waar ik het wil gaan toetsen. Dan wij ik het gewoon doortil- len naar de vergadering van 3 december. Dan heb ik alle ge gevens min of meer en dan kan ik een goed oordeel vellen. Op dit moment is dat voor mij niet compleet. Nu zeg ik het heel genuanceerd en een hele kort tijdsbestek. De voorzitter: Er is geen vergadering maar u bedoelt neem ik aan de volgende raadsvergadering. De raadsvergadering na het G O Het lid Meerman: Hier staat overleg daarover in de vergade ring van drie december opnieuw aan u zullen worden voorge legd Dus dat wordt aan ons voorgelegd. De voorzitter: Nee, dat is G.O.. Het lid MeermanDan is het stuk nog slechter dan ik dacht. De voorzitter: Dat is een ordevoorstel waarvan we in elk geval van alles en nog wat kunnen vinden. In elk geval dat het het meest verstrekkende voorstel is. Dat is altijd met voorstellen die het tijdstip van discussie behandelen. Het voorstel wat van de kant van de Partij van de Arbeid door de heer Meerman wordt gedaan is om de definitieve besluitvor ming over het reorganisatieproces of althans de start van de invulling van de resultaten van de reorganisatie, dat is waar wij nu over praten, uit te stellen totdat het overleg met het G.O. bekend is. Dat wil zeggen uitstellen tot de raadsvergadering van december. Aan de orde is het ordevoorstel van de heer Meerman zoals ik dat net geformuleerd heb. Uitstellen tot de raad van 16 de cember. Wie daarvoor is zegge voor. Voor het voorstel stemmen de leden: Meerman, Graafmans, mevrouw Verhoog, Adriaansen, Somers, van den Kieboom en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden: Roks, van Tilburg, Hagenaars, van Eekelen, wethouder Mouws en wethouder van der Weegen. De voorzitter: Het voorstel is aangenomen met zeven stemmen voor en zes stemmen tegen. Zodat dit verhaal in december weer terug komt.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 178