20 Daar is natuurlijk in het kader van de discussie over het rapport van Twijnstra Gudde en de uitgangspunten die daarin geformuleerd zijn om op basis daarvan de organisatie opnieuw gestalte te geven, heeft de raad daarover besluiten genomen. Het staat u uiteraard vrij om te zeggen van met dat of dat onderdeel ben ik het alsnog niet eens. Wij hebben dus niets anders gedaan dan het besluit van de raad op dat punt uitge voerd en zien dan ook geen aanleiding om daarin verandering aan te brengen. De heer Roosenboom heeft aangegeven dat hij stemming wenst over het voorstel. Het lid Roosenboom: Een punt van orde. Ik vraag natuurlijk eerst stemming over het gehele voorstel. Als dat wordt ver worpen dan speelt die commissie geen rol meer. Ik had toch een aparte stemming willen vragen over de Wittenhorst. De voorzitter: Om te beginnen is het al zo dat dit toch gebruikelijk is en dat wou ik zo houden, dat de voorzitter de orde van de vergadering bepaalt. Het lid Roosenboom: maar ik mag toch wel een voorstel doen? De voorzitter: Ja, zeker wel. Het lid Roosenboom: Zo arrogant. U hebt net wel vijf keer het woord gevoerd De voorzitter: U hebt gewoon het woord niet meneer Roosen- boom. Ër Is in twee termijnen over gediscussieerd. U gaat voorstellen van orde doen waarvan verondersteld wordt dat de voorzitter die doet. U kunt gewoon even rustig afwachten hoe we deze stemming verder gaan aanpakken. Er is gesproken van uw kant dat u hoofdelijke stemming wilde en u heeft gespro ken over het al of niet opheffen van de commissie de Witten horst. Daarmee de tak van dienst de Wittenhorst. Ik denk dat dat als amendement op het voorstel van het college in eerste instantie in stemming gebracht moet worden. Over het voorstel wat voorligt daar wordt door de Groepering Leefbaarheid een wijziging op aangebracht waarin ze zeggen, het voorstel van het college luidt dus om de takken van dienst Gemeentewerken, D.S.O.R. en de Wittenhorst op te hef fen. De Groepering Leefbaarheid stelt dus voor om daar de Wittenhorst van uit te zonderen. Is dat juist? Ja. Wie voor het voorstel is van de Groepering Leefbaarheid, die zegge voor. Het lid MeermanMisschien gaat dat van mij verder. Ik wil niet dezelfde schuiver maken als vorige keer. De voorzitter: U wilde ook nog een voorstel doen? Het lid Meerman: Ik wilde eigenlijk een voorstel doen, maar daar wil ik toch wel een stemverklaring bij afleggen dat toch genuanceerd is. Ik wilde eigenlijk voorstellen, met als uitgangspunt dat ik absoluut niet ben tegen die organisa tie/reorganisatie. Dat is genoegzaam bekend denk ik. Ik vind dat er een aantal zaken ontbreken om de puzzel compleet te maken. Ik wordt daar toch mee gesteund door het advies van de commissie, dat lees ik daar gewoon uit. De voorzitter: Welke commissie? Het lid Meerman: De commissie die eigenlijk bezig is geweest met

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 177