15 Ik heb eigenlijk alleen bedoeld, schuif dat een beetje op zodat daar zorgvuldig naar gekeken wordt. Verder heeft de wethouder gezegd, de Wet voorziening gehandicapten. Dat gaat 1 april 1994 in. Daar kunnen we niet omheen. Vorige week heb ik in de raad begrepen dat als het ging om de algemene bij stand dat was allemaal bij wet geregeld en daar hoefde geen commissie voor te zijn. Ik verschilde daar wel van mening over, maar of dat ook zo is met de Wet voorzieningen gehan dicapten, dan zou ik eerst zeggen van, zorg dat die gelden die nodig zijn voor de Wet voorziening gehandicapten, bij de mensen terecht komen waar ze voor bestemd zijn. Als daar een formatieplaats bij nodig is of een gedeelte van een forma tieplaats, oké. Maar op de eerste plaats vooral die gelden beschikbaar stellen voor die mensen waar ze voor bestemd zijn. Zo werkt het. Het lid Meerman: Even terug naar het stipuleren van het voorstel Bijvoorbeeld in de kop als daar had gestaan, om daar toch even op verder te gaan, tot het vaststellen van het funktie- boek als leidraad ten behoeve van, dan had ik met die kop vrede gehad. Dan zit daar dat stuk elastiek erin wat ik eigenlijk bedoel. Zoals hij nu staat is het onwrikbaar. Dan ga ik toch even terug naar bijlage acht, behorende bij punt vier. Ik zeg dit overigens in alle vriendelijkheid, u hoeft niet ongerust te zijn. Dan wil ik dat stipuleren als een en dan gelijk doorlopend naar twee. Als we dan kijken naar het advies van de commissie en die zegt dat ten behoeve van het evenwichtig beloningsbeleid wordt aan een flexibele beloning ten opzichte van het organiek, en dat is belangrijk het or ganiek, wordt aan beschrijven en waarderen van functies gro te waarde gehecht. De organiek is natuurlijk de organisatie. Eigenlijk wat ik daarnet gezegd heb dat loopt parallel met elkaar. Die zeggen eigenlijk hetzelfde. Nu komt het, en daar ben ik een voorstander van. Geadviseerd wordt een besluit inzake de regeling waardering formatieplaatsen, het formali seren van een aanlooprang op te schorten totdat een voorstel omtrent het te voeren bezoldigingsbeleid in deze commissie aan de orde is gesteld. Daar draait het nu net om. Dan krijgen we drie. Dat is dan de overeenkomst die de commissie sluit. Dat op 22 november 1993 met de vakbondsvertegenwoor digers hierover technisch beraad zal plaatsvinden. Daarnet zei u in uw antwoord dat met vakbondsvertegenwoordigers was gesproken. Natuurlijk is daarmee gesproken. Er wordt een raamwerk gemaakt en De voorzitter: Even voor de goede orde. Ik bedoelde toen dat het ging over het funktieboek en dergelijke. Ik heb aan het begin van dit agendapunt gezegd dat over het bezoldigingsbe leid dat dat nu niet aan de orde kan zijn omdat u wat u nu citeert uit het verslag van het G.O. dat we daar nog nader over komen te spreken. Het lid Meerman: Dat sluit aan met wat ik eigenlijk bedoel. Je kunt dat funktie eigenlijk niet helemaal los zien van het beloningssysteem.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 172