12 De voorzitter: De hele zaak is heel uitputtend, eerst hier intern behandeld door de mensen die er mee moeten gaan wer ken. Vervolgens is het door een onafhankelijke organisatie nog eens een keer helemaal tegen het licht gehouden. Die hebben daar ook adviezen over gegeven. Die zijn opge volgd. Vervolgens de vakorganisaties die hebben er met onze medewerkers naar gekeken, ook de bezoldigde krachten van de vakorganisaties hebben dat gedaan vanuit hun deskundigheid en die hebben geadviseerd zoals u in het verslag van G.O. kunt lezen. Nogmaals er zullen hier en daar best wel voor bepaalde mensen problematische situaties kunnen ontstaan. Dat is nu een keer zo. Als je een organisatie anders gaat opzetten dan zit daar niet altijd voor iedereen een verbete ring in. Dat is gewoon een feitelijke situatie. Maar laten we zeggen dat de oneffenheden zoals u die signaleert voor zover ik het kan volgen, die hebben al die gremia die ik net noemde niet aangetroffen en dat is toch ook voor ons aanlei ding om met een gerust hart dit aan u te durven voorleggen. Dan kom ik bij de heer van Eekelen, die zeer terecht wijst op het menselijk aspect. Ik gaf ook al aan dat met name daarvoor natuurlijk ook het sociaal statuut in het leven is geroepen door uw raad en dat wij ons uiteraard gebonden we ten om zo nauw mogelijk aan de hand van het sociaal statuut aan de slag te gaan. Dat brengt ook met zich mee en ik meen ook dat ik dat vorige week ook al heb toegezegd dat de ver vulling van die vacatures dat daar natuurlijk onze eigen personeelsleden in principe gewoon aan mee doen. Dat het niet zo is dat we eerst iedereen op zijn plek zetten en dan zeggen van nu gaan we eens even kijken of er van buitenaf nog verworven kan worden. Nee, we moeten denk ik gewoon het totale pakket ter beschikking stellen in het hele plaat singsproces en dat benutten, Dan kijken als wij ons uiterste best gedaan hebben om voor iedereen een geschikte plek te vinden en vervolgens dan zien wat dan de vacatures zijn die nog te vervullen zijn. Die moeten we via externe werving vervullen. Ik ben het eens dat u zegt van je moet niet gelijk 2 januari of wanneer dat plaatsingsproces is afgelo pen, met een verbouwing beginnen. Ik ben het niet met u eens als u zegt van, het eventueel opvullen van die vacatures in de zin zoals ik net aangaf. Daar moet je maar eens mee wachten want misschien is het dan ineens wel niet meer nodig. Ik denk dat je dat toch gewoon moet laten afhangen van de functies waar het om gaat en zoals wij er tegenaan kijken. We hebben daar vorige week ook dacht ik uitvoerig over gesproken. Het gaat er natuurlijk om wat voor takenpakket wil je doen. Dan is het al of niet verbouwen een afgeleide van hoe je dat dan gaat aanpakken. De heer Roosenboom geeft een financiële exercitie waaruit blijkt dat inderdaad kosten er uit voortkomen. Voor een deel is daar overigens ook dekking voor aangegeven. Voor een deel inderdaad nog niet. U somt daarnaast een aantal tegenvallers op. Gelukkig is het zo dat die zaak natuurlijk toch in de loop van het jaar over het algemeen in evenwicht blijft. Maar misschien voor wat gedetailleerdere reactie wil de wethouder Financiën daar nog iets over zeggen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 169