11 Dus nu zijn we die organisatie in elkaar aan het schuiven, en kunnen we daar weer even zeven van maken, dat kan dus niet. Het lid Meerman: Bij interruptie. Dat heb ik niet gezegd, ik heb gezegd, zijn doorstromingsmogelijkheden die worden dan anders bekeken wanneer die twee organisaties in elkaar vloeien. Natuurlijk zullen er afspraken gemaakt worden voor mensen op een bepaald bezoldigingsniveau zitten, natuurlijk wel. Het gaat mij heel expliciet over de doorstroming. Daar komt een handrem op te zitten. De voorzitter: Dat is natuurlijk altijd zo. Dat is als je op een gegeven moment op een hoog bezoldigingsniveau zit, dan worden die mogelijkheden om nog hoger te komen, beperkter. Al was het alleen maar dat het aantal functies daarboven ge ringer is. Maar ook gewoon door het feit dat vrijwel a-J-^e organisaties naarmate je hoger komt als een piramide zijn opgebouwd. Naarmate je hoger komt, of dat nu is op basis van persoonlijke toelage of op basis van wat dan ook, zijn de mogelijkheden natuurlijk om nog steeds hoger te komen, die zijn altijd geringer ook als er geen organisatieveranderin gen of zo zouden zijn. Het lid Meerman: Ik denk dat u mij niet begrijpt. Waar het mij heel expliciet om gaat, op het moment dat iemand ingeschaald wordt in zeven in theorethische zin, maar in praktische zin negen krijgt in deze organisatie en even tueel in een ineengeschoven organisatie. Betekent dat dat wanneer de man gaat solliciteren ergens anders, hij vertrekt vanuit zeven en niet vanuit negen. Dat is mijn probleem. De man of vrouw neemt eigenlijk een stukje negatieve bagage mee voor wat betreft zijn financiële plaatje, want die functie is eigenlijk maar zeven waard en hij werkt in zeven. Dat hij nu negen krijgt hier, dat is een heel ander verhaal. Ik vind het jammer dat we dat hier moeten bespreken in de raadszaal, want ik vind dat deze discussie hier niet thuishoort. Het is niet anders. De voorzitter: Ik vind niet dat dat zo is. Daar mag best over dit soort zaken gesproken worden. Een ding is echter wel zo, dat is niet de zorg in elk geval die door het G.O. gedeeld is die u nu naar voren brengt. Op zichzelf is dat natuurlijk altijd zo. Als je op een gegeven moment ergens zit in een bepaalde salarisschaal en door bepaalde omstan digheden verdien je meer dan dat het de vergelijkbare func tie krijgt elders, dan moet je of niet solliciteren of ge noegen nemen met minder. Het lid MeermanMaar dit is natuurlijk min of meer, ik zeg dit heel voorzichtig, een gedwongen situatie. Dit is geen vrije keuze. Ik ben eigenlijk op het idee gebracht ook door de redactionele benaming binnen het stuk. Als ik nu kijk bijlage 8 behorende bij punt 4 onderaan, daar staat hier onder andere en dat kan ik helemaal niet rijmen hoor, "ad vies commissie: het funktieboek is getoetst naar passende functies", en daar kom ik dan al, "ten behoeve van het ter plaatse zittende personeel"Het is net omgedraaid, het hoort net andersom te zijn. Zo kun je niet toetsen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 168