De opleiding heb ik zo op 11.000/-- geschat, omdat dat rekenkundig zo leuk uitkwam. Opleiding staat 13.000, Aanpassing kantoor vul daar ook maar twee ton voor in, want daar kun je bijna niets voor doen. Dan kom je op drie kwart miljoen. Daar moeten middelen voor zijn. Middelen zijn er voor begroot in de begroting 130.000,-- en laat ik nu maar eens ene keer royaal zijn, 60.000,-- voor een formatie plaats milieutaken. Dan gaan er 190.000,-- van die 750000--afdan zit je nog met een gat van 560.000,--, waar op een gegeven moment in de begroting voor gezorgd moet worden. We hebben vorige week gehoord 100.000,bij de WVS, 30.000, commis sies, maar u hebt dat inmiddels tot tien teruggebracht. Maar een 110.000,-- staat ons te wachten, de afvalstoffenbelas- ting en 25.000,-- een tegenvaller wat betreft de algemene uitkeringen. Waarom noem ik toch die ton? Omdat die dek kingsmiddelen die u hebt verzonnen bij punt 11 dat die ren te, daar komen we straks wel op terug, dat is gewoon jezelf voor de gek houden. Dat is ook weer jezelf rijk rekenen. Enerzijds maak je jezelf arm, anderszijds dan gebruik je het als een dekkingsmiddel. Dat geld moet opgebracht worden door de burgers Meneer Meerman heeft het al gezegd ook in die zinsnede, heb ben wij gelezen, dit mede met het oog op de mogelijke herin deling. Laat ons eerst maar eens proberen Halsteren te blij ven en als dat lukt dan gaan wij de zaak op zijn pootjes zetten. Als dat niet lukt dan vraag ik me af waar zijn we dan in godsnaam mee bezig. Je begrijpt dat de Groepering Leefbaarheid hele grote moeite heeft met dit voorstel. De voorzitter: Te beginnen bij meneer Meerman. Die zegt hoe kan dat nu dat wij hier zo'n funktieboek moeten vaststellen. Dat behoort een flexibel instrument te zijn in de handen van het college. Van het dagelijks bestuur van de organisatie, In samenspraak met.... Het lid Meerman: De secretaris met zijn managementteam. De voorzitter: Ik denk dat u daar in hoofdlijn gewoon gelijk in heeft. De bedoeling van dit agendapunt is met name om op een gegeven moment een nul-situatie met elkaar vast te stel len. We hebben Twijnstra Gudde gehad. De raad heeft beslui ten genomen over de uitkomsten van Twijnstra Gudde, dus al lerlei principekwesties die zijn daarmee al vastgelegd. U heeft op een gegeven moment het college aan het werk gezet van, ga aan de gang met dat sectorenmodel. De bedoeling van dit agendapunt met name is nu dus even een momentopname aan de raad voor te leggen van kijk, als we nu bij nul beginnen dan ziet dat funktieboek er zo uit. Er staat hier voorstel tot het vaststellen van het funktieboek. We moeten het over het vertrekpunt op een gegeven moment eens zijn. Als de raad zegt dit is een goed uitgangspunt dan gaan we dat verder invullen. Zeker is niet de bedoeling om daarmee het woord vaststellen in die zin te zeggen, ja daar kan nooit meer wat aan veranderen of zo. Het gaat er gewoon om dat we van el kaar weten waar het college mee van start gaat.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 166