Meneer Roks heeft dacht ik geen vragen, die heeft meer een stuk steun gegeven aan het voorstel. Ik denk dat hij daar volkomen gelijk in heeft. Dat is ook onze overweging ge weest De voorzitter; Nog even een opmerking richting meneer Meer man. Wij zijn natuurlijk ook vaak zelf partij bij het verwerven van grond en wij zijn zelf ook altijd heel blij als wij zelf de eerste gelegenheid krijgen om een stukje grond te verwer ven. Het zou een vreemde zaak zijn als de gemeente als we wat te vergeven hebben, zeg maar die regel niet zouden toe passen en dat van de andere kant wel zouden vervachten. Daar hebben wij ook weieens voordeel bijHet is niet voor niets een gevleugeld woord dat je buurman, of althans de grond van je buurman maar een keer te koop is. Dat even nog ter toe lichting. De heer van Eekelen heeft verklaard tegen te zijn* Kunt u volstaan met deze aantekening of wenst u hoofdelijke stemming? Het lid van Eekelen: Ik proef van de rest van de raad dat in stemming brengen weinig zinvol is. Dus met de aantekening dat de Werknemerspartij tegen is kan ik volstaan. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. Met de aantekening dat de Werknemerspartij verklaart tegen te zijn. VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN HET FUNKTIEBOEK TEN BEHOEVE VAN DE NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR. De voorzitter: Even voordat we u het woord geven nog even de aandacht vestigen op wat u ook al uit het verslag van het G.O. hebt begrepen dat waar het gaat, bladzijde vijf, over: "Samengevat wordt voorgesteld onze besluiten inzake"Dat punt zes, de regeling van de waardering van de formatie plaatsen en de bezoldigingsverordening, dat we daar in de cember bij u, althans als het overleg allemaal verder bevre digend verloopt, op terugkomen. Het lid Meerman: Alvorens ik hier wat over ga zeggen wil ik toch even een afspraak met u maken als dat mogelijk is. Gezien de Babylonische spraakverwarring die we hadden met de commissies in de vorige raadsvergadering. Ik wil in eerste instantie een zakelijk feit vaststellen. Ik wil het woord vormfout niet gebruiken. Daarna wil ik er inhoudelijk op ingaan. Als ik het voorstel lees zoals het hier bovenaan punt vier staat, dan ben ik van mening dat dat niet kan. Je kunt nooit een funktieboek vaststellen. Dat kun je namelijk niet vast stellen. Een funktieboek komt voor in de arbeidsvoorwaarden- cyclus als zijnde een leidraad binnen de organisatie waar langs men zich kan bewegen. Men kan dat het beste vergelij ken met een handleiding bijvoorbeeld bij een videorecorder. Die zit erbij. Die heb je. Die is samengesteld voor die videorecorder, maar het hoeft niet te impliceren dat je die handleiding hoeft te gebruiken. Het is een soort gereed schap. Wanneer we dit vaststellen zoals het hier staat dan zetten we namelijk het hele boek vast. Ook inhoudelijk en dat is niet juist.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 163