Wat dat aangaat denk ik dat de gemeente een goede zaak doet. Een bos erop planten zou ook kunnen, maar dan moeten we er eerst wel fors in investeren en dan zal het zeker in elk geval niets opbrengen. Het moet natuurlijk ook voor de ge meente zijn nut hebben. Alles afwegende hebben wij gezegd, dat is hier niet meer aan de orde dus we kunnen het gevoeg lijk gewoon afstoten. Dat dat niet openbaar gebeurd is me neer Meerman, ik heb net aangegeven. We kijken dan wat is in deze een gerede partij. Het is nog maals agrarische grond, er zit een agrariër volledig omslo ten rondom het terrein, die daar eigendommen heeft. Dan denk ik dat het inderdaad logisch is om betrokkene als zodanig te zeggen van we doen aan jou dat aanbod. Het lid van Eekelen: Er is uitgebreid ingegaan op het verko pen, 5,-- per vierkante meter. Dat zou duizenden procenten meer zijn dan dat je het zou gaan verhuren. Dat zou best kunnen maar we praten hier over een bedrag to taal van 22.000, Ik denk dat de gemeente het best zou kunnen hebben om die 22.000,te missen of een klein deel daarvan. In de toekomst, mocht het zo zijn dat het bestem mingsplan toch zou wijzigen, brengt dat een veelvoud van het geld op. Ik denk dat het nu misschien ook best een specula tie is van degene die het nu zou willen kopen. Verder zegt u, een bos er op planten, dat kost helemaal gigantisch veel geld. Ik denk dat er best subsidies los te krijgen zijn van Staatsbosbeheer om op zo'n gebied een bos te planten. Ik denk dat dat met die kosten dan wel mee zal vallen. In ieder geval, de vertegenwoordiger van de Werknemerspartij is tegen dit voorstel en vindt dat deze transactie niet door moet gaan. Dat wij over moeten gaan tot verhuren of in eigen be heer houden van bos, maar in ieder geval niet verkopen voor 5,-- de vierkante meter. Daar zijn wij absoluut tegen. Het lid Meerman; Ik heb gewacht op het antwoord van de wet houder in deze. Nu kom ik met een concreet iets. Daar zit ik toch wel een beetje mee. De vorige maal toen die andere ver koop aan de orde was die eigenlijk onderhands verkocht is. Ik doel nog even op die garage. Toen is hier achter de tafel van burgemeester en wethouders de belofte gegeven dat wan neer een soortgelijk geval zich voor zou doen dat dat niet meer zou gebeuren. Dat bekeken zou worden of dat via de nor male kanalen in de verkoop gebracht zou kunnen worden. Dat is toen gezegd. Dat valt me een beetje tegen. Nu struikel ik weer over precies hetzelfde. Het lid RoksVooraleer op de transactie te komen, toch een heel kleinigheidje. Bij het besluit denk ik dat het verstan dig is om de komma wat te verzetten. Want als ik het goed lees staat daar 221.500, Ik denk dat de koper dat iets te duur vindt. Maar goed dat zal een kleine tikfout zijn. Verder woont de heer van Wezel op Fort Pinsenweg 5, maar ook dat scheelt maar een 52 nummers. Dus dat is verder ook niet zo belangrijk. Dan wat de transactie betreft, de discussie, ik wilde me er eigenlijk niet in mengen, want ik had gedacht dat het een hamerstuk zou zijn. Elke agrariër die op dit mo ment grond zou kunnen verkopen voor 5,-- die klapt ontzet tend in zijn handen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 161