Voorstel tot het aangaan van een rekening-courant-overeen komst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten voor het jaar 1994. Voorstel voor vervanging alarmontvangers brandweer. OPENING: De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. De voorzitter: Bericht van verhindering is binnengekomen van mevrouw van Akkeren en mevrouw de Koning. VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE RAADSVER GADERING VAN 2 SEPTEMBER 1993. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. VOORSTEL TOT VERKOOP VAN EEN PERCEELTJE BOUWGROND. Het lid van Eekelen: De Werknemerspartij heeft toch grote bezwaren tegen deze transactie. Om 4430 m2 grond te verkopen voor 5,-- per vierkante meter. Het betreft een vrij groot perceel wat gelegen is aan de Nieuwe Molenweg. Wat de oor zaak dan ook is, als het bestemmingsplan gewijzigd wordt dan zal dat een veelvoud van dit bedrag op gaan brengen. Daar naast is het zo, toen ik de stukken doorlas, dat de gemeente eigenlijk in september deze grond als het ware aanbood aan de betrokkene. Omdat deze in 1991 eens een keer te kennen heeft gegeven interesse te hebben in deze grond. Wij hebben vorige week en dadelijk weer, moeilijke beslissingen moeten nemen met betrekking tot het sluitend maken van de begro ting. Hier krijg ik toch wel een beetje het gevoel dat u vooruitlopend op 5 december als Sinterklaas wilt gaan spe len. De Werknemerspartij is vooralsnog van mening, verhuur die grond maar voor een aantal jaren, dat lijkt ons een goede investering. Plant er zolang maar een bos op dat is goed voor de natuur. Moet er dan besloten worden tot verkoop dan zou ik haast zeggen, laat het taxeren en verkoop het aan de hoogste bieder. Tot zover. Het lid MeermanVorig jaar hebben wij, de fraktie van de Partij van de Arbeid naar voren gebracht bij de verkoop van een garage op het gemeenteterrein, dat wij dat nogal een beetje stuntelig vonden omdat wij vonden dat dat in de open bare verkoop moest via een makelaar, zodat andere mensen ook gebruik konden maken van de toch wel gunstige voorwaarden waarop dit verkocht werd. Ik had dat wel verwacht. Tot mijn verbazing kom ik dan dit raadsstuk tegen. Dan loop ik weer precies tegen hetzelfde aan.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 159