(0 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HALSTEREN OP DONDERDAG 21 OKTOBER 1993 OM 20.00 UUR IN HET GEMEENTEHUIS. AANWEZIG: voorzitter wethouders secretaris leden AFWEZIG met kennisgeving: drs. P.M.M. de Jonge C.W.M. van der Weegen FACMouws mr. G. Kooiman J.A. Adriaansen M.C. van Akkeren- Brand M.J.P. van Eekelen J.D.C.M. Graafmans F.N. Hagenaars D.A. van den Kieboom J.G.M. de Koning- van de Casteel CFMeerman J.J.M. Roks A.P.P. Roosenboom J.J.M. Somers A.G.J. van Tilburg M.A. Verhoog M.C. van Akkeren- Brand J.G.M. de Koning- van de Casteel AGENDA 1. Voorstel tot het vaststellen notulen raadsvergadering van 2 september 1993. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Voorstel tot verkoop van een perceeltje bouwgrond. 4. Voorstel tot het vaststellen van het funktieboek ten behoeve van de nieuwe organisatiestructuur. 5. Voorstel tot machtiging van ons college tot het beleggen van overtollige kasgelden voor het jaar 1994. 6. Voorstel tot het machtigen van ons college tot het aangaan van kasgeldleningen voor het jaar 1994. 7. Voorstel tot het machtigen van ons college tot het verstrek ken van vaste geldleningen aan de Woningstichting Halsteren voor 1994. 8. Voorstel tot het machtigen van ons college tot het aangaan van vaste geldleningen voor het jaar 1994.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 158