88 Eigenlijk geeft de burger als hij ene raadslid kiest een soort delegatiebevoegdheid om voor die burger datgene te doen wat die burger wenst. Ik snap de discussie eigenlijk niet. Ik probeer hem zakelijk te houden, zonder een in vloedssfeer te creëren wat min of meer op de plaatselijke politiek geënt is. Ik probeer gewoon een algemene visie te geven hoe eigenlijk een commissie zou moeten werken. Ik vind, en daar krijgen de raadsleden ook een vergoeding voor, dat de raadsleden in eerste instantie hun eigen verantwoor delijkheid moeten pakken. Dat zeg ik in de breedst mogelijke zin. Dat zij zelf moeten proberen om eerst die commissie te bemannen. Daarna kun je jezelf laten bijstaan door deskundi gen. Nu val ik in herhalingen en dat wil ik u niet aandoen. De voorzitter: De heer van Eekelen, daar kan ik me wel wat bij voorstellen, daar zitten we allemaal bij. Wat mevrouw de Koning zegt, dat weet ik niet. De discussie is natuurlijk met die commissie Wittenhorst, dat staat hier eigenlijk een beetje buiten. Die is opgehangen aan die tak van dienst. Die discussie komt volgende week aan de orde. Het is in elk ge val onze perceptie geweest dat in die context en toen tij dens die discussie men zei, dat is wel logisch dat dat dan gebeurt als je die takken van dienst opheft. Ik kan me nog herinneren dat iemand toen zei, dan gaan we er wel vanuit dat alle takken van dienst opgeheven worden. Vandaar dat dat hier staat en volgens mij ook niet onjuist is. Het lid de Koning-van de Casteel: Maar niemand heeft gezegd dat het acceptabel was. De voorzitter: Er heeft ook niemand gezegd dat het niet moest gebeuren. Er is vastgesteld dat op dat punt, volgens mij heb ik niemand horen zeggen dat dat niet zou mogen. Het lid RoksBij interruptie. Er is in Algemeen Bestuurlij ke zaken duidelijk gezegd als alle takken van dienst opgehe ven worden, hoort daar automatisch de Wittenhorst onder. De voorzitter: Volgens mij ook. Er is een verslag van die commissie en daar staat het in. Dan komen we er op terug. Wat we nu hebben is een discussie over de commissiestructuur waarin door de heer Roks wordt voorgesteld als wijziging van het collegevoorstel om punt twee van het besluit te wijzigen en daar gewoon de commissies samen te stellen uit raadsleden en burgerleden. Het lid RoksEn verminderen tot het aantal wat het college voorstelt De voorzitter; Er ligt een besluit voor en u stelt daar een wijziging op voor. De wijziging luidt de commissie samen te stellen uit raadsleden en burgerleden. Dan breng ik dat in stemming. Wie voor is zegge voor. Voor het voorstel stemmen de leden: Roks, mevrouw de Koning van de Casteel, Hagenaars, van Tilburg, mevrouw van Akkeren- Brand, van Eekelen, wethouder Mouws en wethouder van der Weegen. Tegen het voorstel stemmen de leden: Graafmans, Roosenboom, Somers, Meerman,mevrouw Verhoog en van den Kieboom.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 153