87 Ten derde vinden wij, wanneer een commissie bestaat uit raadsleden en de deskundigheid ontbreekt of punten van de agenda die aan de orde is, dan kan de commissie advisering van buitenaf vragen en is die advisering dan ook gelijk ter zake deskundig. Daar is iedereen mee gebaat. Wij doen daar de gemeenschap een goede zaak mee. Dan ben ik ook van mening dat op dat moment deskundigheid van buitenaf ook gewoon normaal gehonoreerd moet worden naar een normaal tarief. Niet naar commissiegeld, maar gewoon het tarief wat voor deskundigheid betaald wordt. Indien nodig zeg ik. Dat taxeer je als raadslid zelf. Als jij vindt op het moment dat je een bepaald stuk niet kunt behappen en je kunt een deskundigheid niet halen uit een apparaat wat je tot beschikking staat, dan kan een commissie zich ten alle tijden laten bijstaan. Dat vind ik zuiver. Dat heeft niets te maken met politiek, dat is puur en zakelijk. De gemeenschap is daar alleen maar mee gediend. De voorzitter: Ik kan mij voor een belangrijk deel bij uw betoog aansluiten. Het enige is, die deskundige burger, een op afroep dat hebben we er niet ingezet omdat dat eigenlijk vanzelf spreekt. Als een commissie op een gegeven moment zegt, dat is nu ook al en dat zal altijd zo zijn, wij willen met Piet, Jan of Klaas spreken over dit onderwerp en wij hebben daar ook eventuele kosten voor over. Wij vragen een ingenieursbureau om daar nog eens even naar te laten kijken, want wij geloven niet dat het klopt of zo. Dat moet natuurlijk altijd kunnen. Het lid van Eekelen: Als het Nederlands elftal zo gevoetbald had gisteravond zoals wij nu bezig zijn, dan denk ik dat het 12-0 voor Engeland geweest was. Wat een onzin dat ik van avond allemaal hoor. Ik zit me hier eigenlijk ook rot te er geren. Maar ik wil u toch even zeggen dat in ieder geval de Werknemerspartij absoluut er tegen is om burgers te weren uit de commissievergaderingen. We zijn van mening dat in tegenstelling tot u, dat de burgerleden heel goed kunnen functioneren in commissies, mits de te bespreken onderwerpen maar in een vroeger stadium aan de leden worden toegestuurd. Die onderwerpen kunnen we dan eerst bespreken in een fractie of in een partij vergadering. Dat gebeurt ook zo met de raadsagenda-onderwerpen. Die worden ook door de burger be oordeeld in een partijvergadering en kunnen dan bijdragen in een democratische besluitvorming van verschillende partijen, daarom, nogmaals, wij zullen in ieder geval voorstemmen voor burgerleden in een commissie. Het lid de Koning-van de Casteel: Even naar aanleiding van de raadsagenda die hier voor ons ligt. Een passage daaruit. Er staat halverwege, voor wat betreft de opheffing van de beheerscommissie De Wittenhorst, daar stelt de secretaris dat de commissie gezegd heeft dat het acceptabel is dat deze zou verdwijnen. Ik denk niet dat dat het geval was. Het lid MeermanIk wil toch nog even verduidelijken voor wat betreft de betrokkenheid van de burger. Zo gauw de bur ger gaat stemmen en hij kiest een raadslid dan stelt hij vertrouwen in dat raadslid en dan wordt de burger al verte genwoordigt in de commissie door dat raadslid.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 152