86 VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE COMMISSIE-STRUCTUUR Het lid Roksl Even voor de goede ordeWe praten hier over de structuur van de commissies. Ik wil het volgende voorstel lanceren om het aantal commissies te verminderen. We praten over de structuur dacht ik. Ik wilde voorstellen los van alle financiële consequenties die dit meebrengt, de structuur van de commissies aan te passen, dus de commissies verminderen en burgerleden in de commissies. Ik stel voor, als u een getal wilt horen, ver minderen naar vijf commissies en burgerleden in de commis sies De voorzitter; Dat is helder. Het lid van Tilburg: Wat moet je over dit voorstel nog zeggen. Ik kan daarmee erg kort zijn. Gemeentebelangen opteert inderdaad voor een stukje reducering van het commis- siebestel in zijn algemeenheid. Wat dat betreft heeft de heer Roks al een voorzetje daartoe gegeven. Wij denken ook dat je met vijf commissies behoorlijk uit de voeten kunt, omdat je dat toch moet relateren aan je bestuurlijke organ- siatie die je voornemens bent om in 1994 in te voeren. Geen enkel punt. Wij zijn niet gecharmeerd van het voorstel dat daar geen burgers zitting in zouden mogen hebben. Ik ga niet herhalen wat ik binnen de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken allemaal al van gezegd heb. Dat zou alleen nog maar drie kwartier langer gaan duren en nog meer koren op de molen. Ik wil het hier voorlopig bij laten. Het voorstel is denk ik voor ons duidelijk. Reducering van het commissiebe- stel plus burgers er in. Het lid MeermanIk heb het voorstel en de opmerkingen in het schriftuur wat voor me ligt gelezen. Ik heb ook gemerkt dat daar een aantal passages in zijn gebracht die ook in Al gemeen Bestuurlijke Zaken zijn besproken. Dat is toch juist, hè? Nu is er nog een passage in Algemeen Bestuurlijke Zaken naar voren gebracht en dat is toch een essentiële benoeming van iets, dat mis ik. De partij van de Arbeid heeft duide lijk in de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken naar voren gebracht dat wij voorstander waren van deskundige advies burgerleden. Met andere woorden dat op afroep, wanneer er een probleemstelling op de agenda stond, waarbij de deskun digheid niet binnen de raad aanwezig was dat die toegang moesten hebben op afroep. Dat vind ik dan niet terug, dat vind ik jammer. Nu kom ik dan in de inhoudelijke verdediging van ons standpunt. Wij zijn gewoon van mening en dat is klaar en helder, dat raads leden in eerste instantie een verantwoordelijkheid moeten pakken in de commissies waar eigenlijk het politieke stand punt gemaakt wordt. Dat is een. Ten tweede vinden wij dat het met de huidige situatie zoals die nu is, dat dergelijke kleine partijen een te groot politiek draagvlak krijgen naar verhouding binnen de commissies omdat die burgerleden uit die partijen naar voren geschoven worden. Dat politieke draagvlak in die commissies staat dan niet in verhouding met het politieke draagvlak wat in de raad aanwezig is. Dat is een vertekening van de feitelijkheid en het is min of meer ook niet erg netjes naar de kiezer toe.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 151