85 Voor het voorstel stemmen de leden: Roks, mevrouw de Koning van de Casteel, Hagenaars, van Tilburg, mevrouw van Akkeren- Brand, van Eekelen, wethouder Mouws en wethouder van der Weegen. Tegen het voorstel stemmen de leden: Graafmans, Roosenboom, Somers, Meerman, mevrouw Verhoog en van den Kieboom. De voorzitter: Dat is heel raar te noemen inderdaad, want net heeft u over hetzelfde onderwerp precies andersom ge stemd. Het voorstel is aangenomen met 8 stemmen voor en zes stemmen tegen. VOORSTEL TOT GOEDKEURING VAN DE TARIEVEN 1994 VOORHET ZWEMBAD "DE MELANEN" Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN 1994 VOORDE SPORTACCOMMODATIES TE HALSTEREN EN LEPELSTRAAT. De voorzitter: Er is hier een vergissing bij agendapunt 7 te melden. Er staat ten onrechte dat de commissie voor de Sport- en Recreatie met dit voorstel heeft ingestemd. Dat is niet in de commissie geweest dus dat had ook niet gekund. Het lid de Koning- van de Casteel: Even ter verduidelijking bij besluit. Daar staat bijvoorbeeld bij la, 1. seniorenelf tallen per elftal 411,75. Misschien dat er voor de duide lijkheid bij moet staan dat het op jaarbasis is. Ik neem tenminste aan dat dat is. Onder punt twee, de paardewei, daar staat bijvoorbeeld niet bij of dat per dag is of hoe lang of dat is die van 178,25. Misschien ter vollediging van dit voorstel. Wethouder van der Weeqen: De eerste vraag, per elftal is een tarief per elftal en dat is dus per jaar. Dan zal Leefbaar heid wel met het voorstel komen om het 16% te verhogen. De paardewei staat per concours. Dat concours kan uit twee da gen bestaan. Dan betalen ze voor die twee dagen dat eenma lige bedrag. Andere dagen is het gewoon per dag. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN HET GEMEENTELIJK WELZIJNSPLAN 1994. Wethouder van der Weeqen: Er zijn twee bezwaarschriften binnengekomen. Ik denk dat het goed is om dat even te mel den. Die komen binnenkort aan de orde in de commissie Wel zijn en uiteraard zullen die hier later zo het hier staat in het voorstel in de vergadering van 18 november, die bezwaar schriften, de afwikkeling daarvan aan de orde gesteld wor den. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 150