14 Als er nu gevraagd wordt wat zal die schadeclaim van de aannemer zijn, dan kunnen we alleen maar hopen zo weinig mogelijk. Althans ons is niets te verwijten dat we iets nagelaten hebben. Het zijn natuurlijk buitengewone tegenval lers. Het kost verschrikkelijk veel geld en ik wil de heer Roosenboom duidelijk toezeggen dat alle bodemmonsters en onderzoeken voor zover door leken te begrijpen, dat die ter inzage komen. Er is niets geheims aan. Ik vind dat wij dui delijk datgene gedaan hebben om de mensen die daar werken, om die zo goed mogelijk te beschermen en natuurlijk in de toekomst degenen die er gaan wonen. Zo snel mogelijk maatregelen omdat, als die bouw verder ge vorderd was, als we dat eerst verder hadden laten gaan en een uitvoerig onderzoek afgewacht hadden dan was het natuur lijk veel problematischer geweest. Dan had je misschien een half huis af moeten breken. Blijft de zaak, wat hier ook duidelijk in staat, of het grondwater verontreinigd is, dat is nog niet bekend. Of het bij dit bedrag blijft is ook weer de vraag. Helemaal open, maar zoals ook opgemerkt is door een van de heren. Het is een voldongen feit, je kunt er niets aan doen. Het feit weer, het is eind augustus binnen gekomen, vorige week, we hebben er in het college nog niet eens over kunnen praten. Maar we hebben gezegd, stel je voor dat je nu weer moet wachten tot eind september dat je dat in de raad brengt, dan vraag je weer om problemen en lopen die kosten natuurlijk nog veel sterker op. Ik denk dat er hier alles aan gedaan is om het zo goed mo gelijk op te lossen. De voorzitter: Even nog naar het reglement van orde, waar de heer Roosenboom op basis van zijn lange ervaring aan refe reerde, dat staat dus gewoon in artikel 2, dat de oproe pingsbrieven en de agenda spoedeisende gevallen uitgezonderd op donderdag worden bezorgd. Ik denk dat wethouder Mouws duidelijk heeft uitgelegd dat hier een spoedeisend geval aan de orde is. Iedere dag tijd verlies kost in elk geval geld. En het brengt ons in een kwetsbaardere positie ten opzichte van de aannemer als het er om gaat of de gemeente er ook alles aan gedaan heeft om de schade zo beperkt mogelijk te laten zijn. Ik vind het een beetje flauw om hier met dat soort dingen te komen insinue ren terwijl een kind kan zien dat er hier echt een zaak aan de orde is waar duidelijk in het reglement op wordt gedoeld. Het lid van Eekelen: In eerste instantie wilde ik er eigen lijk niets van zeggen, want het is inderdaad zo dat we hier voor een voldongen feit zitten en het moet gewoon gebeuren. Alleen ik hoor ook net vertellen wat het grondwater aan ver ontreiniging zou kunnen opleveren, dat weten we nog niet. Mijn vraag is eigenlijk, van die grondonderzoeken daar zijn analyses van bepaald en ik neem aan dat die dan nog een keer ter inzage komen of dat ze bij de commissie Ruimtelijke Or dening behandeld worden. Het maakt natuurlijk wel wat uit of het te maken heeft met zware metalen, aromate of colwater stoffen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 14