84 Tegen het voorstel stemmen de leden: Roosenboom, somers, mevrouw Verhoog en van den Kieboom. De voorzitter: Dit voorstel is aangenomen met tien stemmen voor en vier stemmen tegen. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN HONDENBELASTING 1994. De voorzitter: dat hebben we net ook aan de orde gehad, daar wil ik even op wijzen. Het lid Roosenboom: Ik vraag gewoon stemming. Het lid de Koning- van de Casteel: Even ter informatie, want er is nogal een rommelige discussie vanavond. Blijft nu de hondenbelasting gewoon op het niveau van 1993, zoals wij dat gevraagd hebben dus die 57,--? De voorzitter: Als er al hier iemand een rommeltje van maakt, dan hou ik me daar verre van. Er is nog geen vijf mi nuten geleden gestemd over de hondenbelasting, mevrouw. Toen is gewoon het voorstel zoals dat uit het college kwam gewoon aangenomen. Nu gaan we daar niet weer over stemmen lijkt mij. Tenminste... Het lid MeermanWaarom staat dat hier dan als agendapunt? De voorzitter: Omdat hier een verordening moet worden vast gesteld. Maar de uitkomst van die verordening, gewoon het sommetje van de tarieven die hier staan, daar hebben we het net in het kader van de begroting over gehad. Daarom staat het op de agenda. Als u nu eens de moeite zou nemen omdat soort ingewikkelde problemen aan mij over te laten, Het lid Meerman: Dat heb ik gedaan. Toen heeft u mij een antwoord gegeven wat ook slaat op dit punt. De voorzitter: Ik heb deze vergadering om voor mij nog steeds onduidelijke redenen al een keer of vier uit moeten leggen hoe het werkt. Het is altijd nog zo dat hier volgens de gemeentewet en het reglement van orde de voorzitter de orde van de vergadering bepaalt. Als op een gegeven moment hier voorstellen aan de orde zijn dan zijn die aan de orde omdat daar een besluit over moet worden genomen door de raad. Dit type voorstellen hebben een juridische kant van het vaststellen van de verordening en een financiële kant namelijk het dekkend en sluitend maken van de begroting. Over die begroting hebben we net gesproken en gediscus sieerd. Nu praten we over de tarieven, de uitkomsten van met name de verordening zoals die aan de orde is en zoals net ook gestemd is over dat tarief in die verordening. We gaan niet twee keer over hetzelfde stemmen. Het lid Roosenboom: Over de hondenbelasting is stemming geweest. Dit is nu toch aan de orde. Daar vraag ik stemming over. Het is nu een agendapunt. De voorzitter: Oké, dan stemmen we over de verordening op de heffing van de invordering van de hondenbelasting 1994. Wie voor is zegge voor.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 149