81 VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN VAN DE ONROERENDE ZAAKBELASTINGEN VOOR 1994 (2E WIJZIGING VERORDENING ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN De voorzitter: Waarbij ik u nog even in herinnering wil brengen dat we nog 30.000, hebben liggen. Het lid Roks: Ik kan alleen maar een stukje herhalen in de algemene beschouwingen heb gezegd. Wij zijn voorstan der om het gat wat er is ontstaan te dichten met gewoon een inflatie-correctie van de onroerend-zaakbelastingen. Gemid deld dacht ik kort tegen de twee procent, nogmaals aanpassen van de onroerend-zaakbelastingen met het inflatiepercentage en dan is het gat van 30.000,-- dicht. Het lid van Tilburg: Ik kan in deze erg kort zijn. Meneer Roks heeft het voorstel in wezen al gelanceerd. Wat dat be treft kan Gemeentebelangen daarmee instemmen. Het lid SomersWij zijn honderd procent voor het voor stel zoals het voor ons ligt, door het college zo ge bracht. Wij waren ook voor het voorstel ter wijziging van het commissiebestel van het college. Wij steunen honderd procent het college. Wethouder van der WeeqenOm een sluitende begroting te houden is het gewoon nodig om het voorstel zo het hier ligt nu aan te passen. Daar zal 30.000,-- voor gevonden moeten worden. Het lid Somers: Bij interruptie, u hebt het gat er in ge schoten. Er zal dus 30.000,— gevonden moeten worden. Ik neem aan dat u met u bedoelt de raad. Het lid SomersU hebt tegen uw eigen collegevoorstel zitten stemmen. Ik bedoel de meerderheid van het college maakt een voorstel en ik neem aan dat dat in de raad gebracht wordt door de meerderheid van het college. Dan komt zo'n voorstel binnen de raad in stemming en dan vinden wij het een beetje zeer vreemd dat de meerderheid van het college tegen een college voorstel zit te stemmen. Wethouder van der Weeqen: De gemeenteraad neemt hier beslui ten en de gemeenteraad heeft er voor gezorgd dat er 30.000,-- tekort in de begroting is. Ik heb daarstraks al even aan laten geven wat de tarieven zouden moeten worden om dat wel kostendekkend te moeten maken. Dat zou er op neerko men dat er 3,50 zo nu voorgesteld wordt voor gebruikers, op 3,55 zou moeten komen en het tarief van de eigenaren van 4,30 op 4,40. Dat zou ik in elk geval graag willen. Verder geloof ik niet dat er echt vragen gesteld zijn. Dat zou dan ook redelijk corresponderen met het voorstel van de heer Roks dacht ik. Dat is dan niet met argumentatie van twee procent. Ik heb dat daarstraks al gezegd, wij hadden bewust gekozen om de afvalstoffenheffing in dat kader wat extra op te trekken en de onroerend-goedbelastingen met rust te laten. Nu dat gat er zit zal het gedicht moeten worden en dan wordt het voorstel 3,55 en 4,40 per 3.000,--. De voorzitter: De wethouder die vertaalt het voorstel van de heer Roks met een tariefsverhoging voor de gebruikers van vijf cent en voor de eigenaren met een dubbeltje. Dat is de vertaling van dit.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 146