78 VASTSTELLING MEERJARENRAMING INKOMSTEN EN UITGAVEN 1994 TOT EN MET 1997. J Het lid de Koning-van de Casteel: Eigenlijk een informele vraag. De pick-upbus is doorgesluisd naar 1994. Daar stond eerst een bedrag op van 36.000,--. Nu staat er op 94.030,--, maar dat komt in 1995, 1996 en 1997 ook terug. Even een verduidelijking daarop. De renova tie van de openbare verlichting. Die komt ook iedere keer op de meerjarenraming voor. 50.000,-- en 20.000, graag even hierop een toelichting. Het lid RoosenboomWij maken in ieder geval bezwaar tegen de laatste regel van pagina tien, waar u en de secretaris uw handtekeningen zetten. Waarin u zegt, we stellen u voor de meerjarenbegroting 1994 tot en met 1997 vast te stellen, overeenkomstig het ontwerp. En dan te besluiten tot het in voeren van de rioolbelasting in 1997Dat hebt u daar wel een beetje genieperig weggezet. Maar het is ons opgevallen. Daar gaan wij niet mee akkoord. Wij vragen daar stemming over. Wethouder van der Weegen; Mevrouw de Koning. Ik denk dat u spreekt over de bijlagen en dan met name de investerings lijsten over de betreffende jaren. In principe zijn dat die investeringen die wij op dit moment voorzien in die betref fende jaren. Het is zo dat het een verplichting is bij de meerjarenraming, ook een meerjareninvesteringsschema te overleggen. Het is niet zo dat dat nu vanavond vastgesteld wordt, dat investeringsschema. Maar dat dat volgend jaar gewoon geactualiseerd opnieuw bij u terugkomt voor het jaar 1995. Dan maakt u opnieuw de afweging, hopelijk in april of mei volgend jaar. Nogmaals de afweging, dus de afweging of het echt nodig of zinvol is, die maken we in mei. Dan gaat hij in de begroting zoals we hem vastgesteld hebben en bij de begroting oktober volgend jaar, maakt u de financiële af weging dat u zegt, ik vindt toch, ik heb toen wel gevonden dat het nodig was of gewenst was. Met name die aspecten van gewenst zijn kunt u dan nog zeggen op basis van financiële gronden, schrap dat maar. Wat vanavond bijvoorbeeld gebeurd is met die ene pick-upbus en met de renovatie van twee sportvelden. Het is niet zo dat u dit vanavond vaststelt of besluit. Wel in het kader van diezelfde meerjarenraming. Nogmaals we zijn verplicht om dat te doen. In die meerjaren raming is overigens niet een bijzondere post opgenomen voor deze investeringen. Het is zo, en dat staat ook in het stuk dat wij er van uitgaan dat de vrijgevallen afschrijvingen voldoende zijn om de nieuwe investeringen op te kunnen van gen. Dat is het uitgangspunt. Er zijn een aantal uitgangspunten waar deze meerjarenraming op gebaseerd is, dat is er een van. Het is dus niet zo dat er volgend jaar ten aanzien van deze bedragen extra bedragen in de meerjarenraming opgenomen zijn. Wij gaan er van uit dat die passen binnen dat gedeelte van afschrijvingen wat vrij valt. Dat is misschien wat technisch, maar ik wil u dat best nog eens op het gemak uitleggen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 143