77 Teqen het voorstel stemmen de leden: Roks, mevrouw de Ko ning- van de Casteel, Hagenaars, van Tilburg, mevrouw van Akkeren-Brand, Roosenboom, Somers, van Eekelen, mevrouw Verhoog, van den Kieboom, wethouder Mouws en wethouder van der Weegen. De voorzitter: Dit voorstel is verworpen met twee stemmen voor en twaalf stemmen tegen. De voorzitter: Dan zijn we wat dat betreft door de wijzi gingsvoorstellenU kunt nog een voorstel verwachten om die 30.000,-- te dekken in een volgende vergadering. Het lid RoksBij interruptie. Kunnen wij nu geen besluit nemen om die gaten te dichten. De voorzitter: Dat kan. Het lid Somers: Het gat is door het college geslagen bij interruptie. Dus die zullen dat moeten dichten, niet wij. De voorzitter: Er kan natuurlijk ook een raadslid zijn ver antwoordelijkheid nemen. Over de wijzigingsvoorstellen is gestemd. 1bVOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE BEGROTING GEMEENTEWERKEN. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. lc. VASTSTELLING BEGROTING GRONDBEDRIJF Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders ld. VASTSTELLING BEGROTING DIENST VOOR SPORT- EN OPENLUCHTRECRE ATIE. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. IeVASTSTELLING BEGROTING ONTMOETINGSCENTRUM "DE WITTENHORST" Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. lfVASTSTELLING BEGROTING ALGEMENE DIENST. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders lq. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE IE WIJZIGING VAN DE GEMEEN TEBEGROTING 1994 EN DE IE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN 1994 VAN DE DIENST GEMEENTEWERKEN, DE DIENST VOOR SPORT- EN OPENLUCHTRECREATIE EN HET ONTMOETINGSCENTRUM "DE WITTEN- HORST" Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders, met in achtneming van de wijzigingen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 142