75 Voor het voorstel stemmen de leden: Graafmans, Roosenboom, Somers, Meerman, mevrouw Verhoog en van den Kieboom. Tegen het voorstel stemmen de leden: Roks, mevrouw de Koning- van de Casteel, Hagenaars, van Tilburg, mevrouw van Akkeren-Brand, van Eekelen, wethouder Mouws en wet houder van der Weegen. De voorzitter: Dan is dit voorstel ook verworpen roet zes stemmen voor en 8 stemmen tegen. Zodat uiteindelijk het aanvankelijke voorstel van Leefbaarheid nu gewoon vigerend is om het zo maar te zeggen. Dat het namelijk uit en over is tot aan de verkiezingen, want dan zal de raad er wat over kunnen zeggen. Dan komen we bij de volgende stemming. Die gaat over het ar voeren van de post renovatie stoplichten. De renovatie van de verkeersregelinstallatie aan Vogelenzang. Daarvan zegt de Groepering Leefbaarheid dat moet uit de begroting worden af gevoerd. Zonder daar laten we zeggen specifieke aanwending van de vrijvallende middelen voor te geven. Het lid Roosenboom: Dat wordt natuurlijk grotendeels ingege ven, met de suggestie die indertijd is gelanceerd. Dat er plannen zijn daar een rotonde aan te leggen. Dan zeg ik laat ons nu even die gedachte afwachten om daar investe ring te doen. Als daar een rotonde komt dan hoef je daar die verkeerslichten niet te repareren. De voorzitter: Dat is duidelijk. Verder nog? Het lid van Eekelen: Ik wil toch even een stemverklaring of suggestie doen, dat in ieder geval dit de mogelijkheid is om dat eventuele gat van 30.000,-- te dichten. De voorzitter: Goed dat is duidelijk. Het voorstel is dat ook. Wie daarvoor is zegge voor. Voor het voorstel stemmen de leden: mevrouw de Koning- van de Casteel, Roosenboom, Somers, van Eekelen, mevrouw Verhoog en van den Kieboom. Tegen het voorstel stemmen de leden: Roks, Graafmans, Hage naars, van Tilburg, mevrouw van Akkeren-Brand, Meerman, wethouder Mouws en wethouder van der Weegen. De voorzitter: Het voorstel is verworpen met zes stemmen tegen en acht stemmen voor. De voorzitter: Dan komen we bij het voorstel om het college op te dragen de sporttarieven zodanig te verhogen dat we kunnen volstaan met een kostendekking van de reinigingsrech ten van 90%. Is dat ook een duidelijk voorstel. Wenst iemand nog een stemverklaring af te leggen? Niemand.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 140