74 We hebben een aantal stemmingen gehad, maar er is nog niet gestemd over het punt van minder commissies met wel burger leden. Dus ik vraag stemming over het collegevoorstel, want ais u het collegevoorstel in stemming wilt brengen, dus alleen raadsleden in de commissies, dus het aantal commissies ver minderen zonder burgerleden. Dan is het heel simpel. Dan wil ik daar toch stemming over want dan is de V.V.D. tegen. De voorzitter: dat begrijp ik wel. Maar het voorstel waarin wel burgerleden zaten dat is in stemming geweest, dat heeft de raad verworpen. Het lid Roks: Daar heeft u gelijk in. De voorzitter: Maar als u over het oorspronkelijke college voorstel ook wil stemmen dan kan dat. Er heeft iemand anders iets anders geformuleerd. Wethouder van der Weeqen: Als er nu gestemd wordt wat is er dan aan de orde? De voorzitter: Dan is gewoon de oude situatie. Dan is er niets aan de orde. Dan hebben we gewoon 30.000, gebrek. Er zijn een aantal wijzigingsvoorstellen ingebracht en die hebben geen van allen een meerderheid gekregen. Het lid RoksBij interruptie. Daar hebt u gelijk in. Die konden in mijn ogen althans geen meerderheid krijgen omdat u de zaak koppelde gelijk aan. De voorzitter: Dat doen de instellers van het voorstel, dat doe ik niet. Het lid Roks: Oké, dan is er verzuimd een voorstel in te dienen waarbij we zeggen wel vermindering van commissies. Dat is allemaal te laat. Dat begrijp ik. Maar het huidige collegevoorstel, we hebben net de algemene beschouwingen gehad en alle partijen waren het niet eens met het college voorstel. Dus ik vraag stemming over het collegevoorstel. Wat er dan verder gebeurt dat zien we dan wel. De voorzitter: Als u dat wilt, dan komt punt twee, zoals dat staat op bladzijde 1.10 van de beleidsbegroting, dat komt in stemming en dat ziet dus op de herziening van het commissie- bestel. Terugbrengen van het aantal commissies, geen burger leden. Dat is heel gebruikelijk dat je de wijzigingen op de begro ting die moeten eerst behandeld worden. Dit is dus een wij ziging van de begroting, want het college heeft gezegd we doen het zo en zo en dat brengt 30.000,-- op. Om allerlei redenen wisselen de meerderheden in de raad van, dat is geen goed idee. Dus dan moeten we gewoon iets anders. Nu hebben we dadelijk een probleem waarbij, als er aangenomen wordt dat er 30.000,tekort is, wellicht dat er dan nog in de komende voorstellen dekking daarvoor gevonden kan worden. Nu is gewoon aan de orde dat punt twee op bladzijde 1.10. Het aantal commissies verminderen zoals het college voorstelt met uitsluitend bemenst door raadsleden. Wie daarvoor is zegge voor.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 139