73 De voorzitter: Dan heb je wel met de financiële consequen ties te maken. Het lid Meerman: Dat zeg ik toch net. Het lid Graafmans: Voordelige consequenties. De voorzitter: Ja, dat wel. Wenst iemand daar nog een toe lichting op te geven, een stemverklaring. Het lid Meerman: Het uitgangspunt van ons is om van vijf naar vier te gaan. Wij vinden dat de commissie Financien eigenlijk niet meer ter zake doende is omdat immers met de reorganisatie er sectorhoofden zijn aangesteld. Die hebben een eigen budget gekregen en die kunnen met hun eigen ver antwoordelijkheid op dat budget aangesproken worden. We zien de zin van de commissie Financiën eigenlijk op dat moment niet meer in. De voorzitter: Dat is voor u aanleiding om te zeggen dan kunnen we van vijf naar vier. Dan binnen het voorstel van het college. Dus alleen raadsleden. Het lid MeermanDaar discussieer ik inhoudelijk over bi] het agendapunt De voorzitter: Dan is nu aan de orde het voorstel van de Partij van de Arbeid om het aantal commissies wat het colle ge voorstelt van vijf te verlagen naar vier. Onder verder overigens gelijkblijvende omstandigheden dus met alleen raadsleden erin. Wenst iemand daar een stemver klaring over af te leggen? Niemand. Dan kan de stemming nu een aanvang nemen. Voor het voorstel stemmen de leden: Graafmans, Roosenboom, SomersMeerman, mevrouw Verhoog en van den Kieboom. Tegen het voorstel stemmen de leden: Roks, mevrouw de Ko ning- van de Casteel, Hagenaars, van Tilburg, mevrouw van Akkeren-Brand, van Eekelen, wethouder Mouws en wethouder van der Weegen. De voorzitter: Dit voorstel is ook verworpen met zes stemmen tegen acht stemmen. De voorzitter: Dan is aan de orde het collegevoorstel. Wenst iemand daar nog hoofdelijke stemming over, want in principe kan dat nu dus gewoon blijven staan. Nu alle wijzigingsvoor stellen op het collegevoorstel zijn verworpen. Tenzij men hier toch nog hoofdelijke stemming over wil. Het lid van Eekelen: Toch bij interruptie. Een vreemde gang van zaken natuurlijk. Als je de algemene beschouwingen hoor de dan was iedereen, nou niet iedereen, maar... De voorzitter: Ik heb alleen met de stemmingen te maken en als dus alle wijzigingsvoorstellen worden verworpen dan is het aanvankelijke voorstel aangenomen. Tenzij u zegt daar wil ik ook nog stemming over hebben, maar dat is een beetje een vreemde gang van zaken natuurlijk. Het lid Roks: Bij interruptie. Ik vind dat zo'n vreemde gang van zaken niet, want wij interpreteren het beiden verschil lend. Ik denk dat de meerderheid van de raad duidelijk ge zegd heeft, minder commissies, wel burgerleden.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 138