72 De voorzitter: De voorzitter bepaalt de orde van de vergade ring. Ik heb nu vanavond al drie keer uitgelegd hoe we dat nu gaan doen. Als het nu nog niet duidelijk is dan spijt het me verschrikkelijk. Ik heb uitgelegd wat er in stemming is. Iedereen is dadelijk in de gelegenheid en wel nu, om een stemverklaring daaromtrent af te leggen en dan is er gewoon stemming over het voorstel wat ik zo juist geformuleerd heb. Als u inhoudelijk wilt discussiëren, nogmaals ik heb aan het begin van de vergadering, ook in tweede termijn, duidelijk uitgelegd wat de bedoeling was. Wie kan ik noteren voor een stemverklaring? Helemaal niemand. Wie voor het voorstel van de Werknemerspartij is zegge voor. Voor het voorstel stemmen de leden: mevrouw de Koning- van de Casteel, mevrouw van Akkeren-Brand, van Eekelen en wet houder Mouws. Tegen het voorstel stemmen de leden: Roks, Graafmans, Hage naars, van Tilburg, Roosenboom, Somers, Meerman, mevrouw verhoog, van den Kieboom en wethouder van der Weegen. De voorzitter: Het voorstel is verworpen met vier stemmen voor en tien stemmen tegen. De voorzitter: Dan komt als daarna volgend amendement over de commissies in aanmerking, naar mijn mening, dat van Groepering Leefbaarheid die dus zeggen, wel burgers erin, minder commissies dus dezelfde commissies die het college voorstelt en geen presentiegeld. Het lid Roosenboom: Dan blijft de bezuiniging overeind staan. De voorzitter: Ja precies. Dat is helder. Het amendement van Leefbaarheid luidt dus, wel burgers erin, het aantal commis sies zoals het college en geen presentiegeld. Wenst iemand daarover nog een stemverklaring af te leggen? Niet, dan kan de stemming een aanvang nemen. Voor het voorstel stemmen de leden: Roks, mevrouw van Akke ren-Brand, Roosenboom, Somers, mevrouw Verhoog en van den Kieboom. Tegen het voorstel stemmen de leden: mevrouw de Koning- van de Casteel, Graafmans, Hagenaars, van Tilburg, van Eekelen, Meerman, wethouder Mouws en wethouder van der Weegen. De voorzitter: Het voorstel is verworpen met zes stemmen voor en acht stemmen tegen. De voorzitter: Dan is thans aan de orde het voorstel van de Partij van de Arbeid om het aantal commissies terug te bren gen van vijf naar vier. De vraag is of dit financiële conse quenties heeft zodat dat thans aan de orde moet komen. Het lid Meerman: Indirect zou het financiële consequenties kunnen hebben. Als je van vijf naar vier gaat.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 137