71 De voorzitter: Ja, dat kan ik mij herinneren. Ik had dat niet gekoppeld aan die honden moet ik zeggen. Het lid van Eekelen: Nee, het was niet heel concreet zo gekoppeld. Daar hebt u wel gelijk in. De verhoging van de hondenbelasting niet door laten gaan en daar de twee vacatu res drie maanden later voor in te vullen. Verder hebben wi] in eerste termijn gezegd dat wij voor handhaving van de com missie Wittenhorst waren. Dat is ook duidelijk gezegd. Het lid Meerman: Voorzitter, er wordt nu zoveel gepraat, kunnen we het niet overdoen? Ik krijg ook zin. De voorzitter: Dat kan ik me voorstellen. Het lid van Eekelen: Dit heeft niets met zin te maken. Wij hebben dit duidelijk gesteld. De voorzitter: Dat is juist. Dan gaan we even kijken dat we met die stemmingen aan de gang gaan. Ik begin maar even die over het commissiebestelDat is ook van verschillende kanten naar voren gekomen. Volgens mij is het meest ver strekkende, van het college afwijkende voorstel gedaan door de heer van Eekelen van de Werknemerspartij. Die zegt van, er moeten wel burgerleden blijven en die moeten ook een kos tenvergoeding hebben. Wij gaan dat betalen uit het budget voor het wegenbeheer door dat terug te brengen van 65.000,-- naar 50.000,--. Dat is mijn inziens het meest verstrekkende voorstel omdat het voorstel van Leefbaarheid toch iets dichter bij het col lege staat. Dan breng ik dat voorstel in stemming. Is het iedereen dui delijk welk voorstel in stemming is? Dat wat door de heer van Eekelen gedaan is. Het aantal commissies conform colle ge. Burgerleden wel er in. Wel kostenvergoeding en betalen door het budget wegenbeheer van 65.000,-- naar 50.000,-- te verminderen. Het lid van Eekelen: Hier zit ook de die commissie bijstand in natuurlijk en Wittenhorst. De voorzitter: Ja, daar hebt u gelijk in. Ik zal het nog een keer herhalen om de verwarring niet compleet te maken. U bent nergens aan gebonden. Het gaat nu om het voorstel van de Werknemerspartij. Ik zal het nog een keer formuleren, want ik heb het niet gelijk goed gedaan. Het collegevoorstel als zodanig te amenderen dat er het aan tal commissies komt wat het college voorstelt, plus de com missies Algemene Bijstandswet, plus de commissie de Witten horst, plus kostenvergoeding, plus burgerleden en dat een en ander betaald wordt uit het verlagen van het wegenbeheer van 65.000,-- naar 50.000, Wie daar voor is zegge voor. Het lid MeermanNu vaar ik een beetje dicht hoor. Nu heb ik net met u even gesproken over de inhoudelijkheid van dat agendapunt en over het financiële gedeelte. Nu gaat u wel inhoudelijk in op het aantal commissies. Het punt waar het om draait is toch, als er commissies zijn met burgerleden, hoe wordt dat gefinancierd door vergoedingen? Ik snap het niet.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 136