70 De voorzitter: Nu hebben we ze toch denk ik wel? De goede gewoonte Is om een voorstel als zodanig duidelijk herkenbaar aan te merken. Ik kan niet uitsluiten dat ik er eens een of twee over het hoofd zie. Maar dat er nu ineens ene hele lijst te voorschijn komt... Het lid Somers: Die zijn in tweede termijn allen genoemd. De voorzitter: Dus 90% kostendekking reiniging; stoplichten afvoeren en verder? Het lid Somers: De tarieven sportaccommodaties verhogen met 16% komend op 20%. Streven naar 200% in de toekomst. De voorzitter: Dit voorstel als zodanig is niet gedaan. Je hebt wel wat zitten mopperen over.... Het lid SomersWel tarieven verhogen. De voorzitter: Maar kijk eens om nu ineens te zeggen van het moet met 16% verhoogd worden, daar heeft niemand wat over kunnen zeggen. Daar heeft ook het college niet kunnen reage ren van, dat is te veel of weet ik wat. Ik vind als je or dentelijk met elkaar omgaat dan zeg je op een gegeven mo ment, eventueel in de tweede termijn als raadslid, van ik wil dat de raad de tarieven met 16% verhoogt. Dan kan ieder een nog even zeggen van, wat een belachelijk voorstel of wat een goed voorstelMaar als u nu ineens nu het op stemming aankomt, zegt van dit hadden we ook nog bedacht. Dat doen we niet hoor. Het lid Roosenboom: Bij de begroting kunnen we dat toch aan de orde stellen? De voorzitter: Je kunt natuurlijk alles aan de orde stellen. Maar waar het mij om gaat is, dat ik hier probeer een beetje ordelijk de vergadering te leiden. Als wij nu over de begro ting gediscussieerd hebben in twee termijnen, mogmaals dan probeer ik een inventarisatie te maken van de gedane voor stellen. Ik sluit niet uit dat ik er daarbij een aantal over het hoofd zie, maar ik weet zeker dat niet is voorgesteld van de kant van de Groepering Leefbaarheid in het kader van de discussie over dé begroting om de tarieven van de sport accommodaties met 16% te verhogen. Dat is gewoon niet ge beurd en dan vind ik dat dat niet goed is. Het lid SomersIn het algemeen de verhogingen.... De voorzitter: Daar kunt u wat mij betreft de raad ook een uitspraak over vragen met het verzoek aan het college om dat dan nader uit te werken, maar we gaan nu niet de hand opste ken en zeggen we maken er maar 16% van. Het lid SomersLaat ons dat laatste doen dan. De voorzitter: Dus het college op te dragen te onderzoeken de tarieven van de sportaccommodaties te verhogen? Het lid SomersAkkoord. De voorzitter: Tot het bedrag ter dekking van die afvalstof fenheffing? Het lid van Eekelen: Voor de Werknemerspartij bent u ook niet volledig geweest. De Partij van de Arbeid heeft inder daad de hondenbelasting gezegd in stemming te brengen. Wij hebben er ook over gesproken en wij hebben gezegd breng daar de vacature-invulling enkele maanden later voor in. dat was een voorstel van de Werknemerspartij. Dat is duidelijk gezegd.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 135