69 We hebben ooit een half miljoen, vijfhonderdduizend gulden, ingestopt. Dat willen we nu in tien jaar tijd terugbrengen, maar waarom niet meer, omdat we tot nu toe die Halsterseweg/ Steenbergseweg een beetje af hebben kunnen houden. Hoe ang dat nog gebeurt dat is de vraag en die krijgen we gegaran deerd straks toch in onderhoud en ik denk dat we dan de een ten meer dan nodig zullen hebben. Vandaar sterk ontraden verder te gaan dan de voorgestelde 50.000, De voorzitter: Er is nu in twee termijnen over gesproken. In elk geval is aan de orde gesteld door de heer Somers een mo tie, waarvan het college zegt daar hebben wij geen enkel probleem mee. Ik heb daar in de raad ook geen moeite mee gehoord. Ik kan mij voorstellen dat wij gewoon besluiten deze motie aan de V.N.G. te richten en te vragen om dat als een steun in de rug van hun overleg met de regering te zien. Kunt u daarmee instemmen? Goed. Dan doen we dat zo. Dan zijn er een aantal wijzigingsvoorstellen zeg maar ingediend op de begroting. Het is misschien goed om ze even te inventarise ren in de hoop ook daarmee kompleet te zijn. In de eerste plaats, even in volgorde hoor, niet van in stemming brengen, maar in de eerste plaats is van de kant van de heer Somers naar voren gebracht, een wijziging van ons commissievoorstel om het zo maar te noemen. Door te zeggen minder commissies akkoord, wel burgers erin maar geen presentiegeld was het wijzigingsvoorstel? Van de kant van de Werknemerspartij, door de heer van Eeke- len, is gezegd van wel het aantal commissies verminderen maar wel burgerleden erin en wel een kostenvergoeding, daarvoor het budget van het wegenbeheer verlagen van 65.000,-- naar 50.000,--. Dat is een voorstel. Dan is er van de kant van de Partij van de Arbeid een voorstel gedaan om de hondenbelasting niet te verhogen, maar wel de onroe- rende-goedbelastingenDan zal dadelijk als we daarover gaan stemmen de wethouder Financiën nog even uitleggen hoe hoog de onroerend-goedbelastingen dan moet worden om die derving te elimineren. En van de kant van de Partij van de Arbeid is gezegd, we kunnen wel van vijf commissies naar vier maar dat heeft even geen financiële consequenties begrijp ik?. Dat hoeft in dit verband niet. Dat kunnen we ook in dit verband in stemming brengen, maar... Het lid Meerman: Er zit een klein deel financiën in en voor de duidelijkheid wil ik dat toch even toelichten, waarom van vijf naar vier. Inhoudelijk kom ik er op terug bij het agen dapunt De voorzitter: Heb ik zo de voorstellen kompleet? Niets on der het gras geslopen? Het lid SomersDe renovatie van de verkeerslichten Vogelen zang afvoeren willen wij handhaven als voorstel. De voorzitter: Ja, oké. Het lid SomersEn het voorstel 90% kostendekking afvalstof fenheffing willen wij handhaven. Met daarbij de kanttekening dat de wethouder er niet zo op inging dat het niet alleen welzijnssubsidies betrof. Maar zeker sport en recreatie op dat terrein.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 134