66 Ik denk wel dat u er een beetje re-kening mee moet houden, u hebt dat eigenlijk zelf ook een beetje aangegeven dat het rijksbeleid er op gericht is om in elk geval de toch rela tief dure voorziening van het niet zelfstandig wonen maar het opgaan in bejaardenoorden en dergelijke dat daar lijk een terughoudend beleid te constateren is van de rijks overheid. Je zult het nogmaals moeten zien in het flankerend gebeuren. Dat ben ik zonder meer met hem eens. We zullen in elk geval zorgen dat we de vinger aan de pols houden. Ontwikkelingen die zich daar voor kunnen doen om u daar in elk geval van op de hoogte te houden en metu over te spreken in de toekomst. Ten aanzien van de subsidiering op maat. Ik heb net al aangegeven, we hebben alle verorde ningen in de commissie gehad. We hebben een hele herijking gemaakt. Kosten per deelnemer neergezet in allerlei over zichten. Een weging van de soorten gemaakt, intensiteit en dergelijke. Er is een hele afweging gemaakt van, waar zou je nu het meeste geld aan uit moeten geven. Dat is gehouden te gen het huidige patroon. De conclusie van de commissie Wel zijn in dat kader is dat het allemaal nog niet zo gek is wat we op dit moment in Halsteren doen. Ik heb net ook gezegd, je zult of keuzes moeten maken en aan moeten geven, dat doen we helemaal niet meer. Maar anders ga je veel meer vermoor den. Dan ga je echt de infrastructuur van het verenigingsle ven om zeep helpen. Je kunt natuurlijk wel zeggen, doe de tarieven maar met een paar honderd procent omhoog. Dan zal het gras prima groeien en moeten we het misschien wat meer maaien, maar zal het in elk geval niet meer platgetrapt worden. Dan denk ik dat ze in elk geval niet meer in Halste ren blijven voetballen. Met betrekking tot sportfondsen. Ik weet van de commissie Sportfondsenbad dat men ook daar heel uitdrukkelijk kijkt naar de constructie in relatie tot sportfondsen. Ik dacht dat dat ook een van de vragen was. Laten we eerst die contractuele verplichting nakijken. Dat komt in elk geval in 1994 aan de orde. Rioolbelasting hebt u wel genoemd, maar dacht ik niet direct vragen. Onroerende- zaakbelas tingen ook geen vragen. U hebt wel een mening weergegeven om die aan te passen aan de geldontwaarding in relatie tot wat andere zaken die dan wegvallen begrijp ik. Meneer van Eekelen heeft voor mij aangegeven, financiële positie is vrij somber. Ik heb alleen maar pogen te schetsen in elk geval wat op dit moment het rijksbeleid is. Dat is zeker niet optimistisch voor de gemeente Halsteren. Lange termijn voorspellingen zijn ook in het weer meneer van Eekelen vrij onzeker. Gezien de ervaringen van de laatste twaalf jaar zou ik in elk geval willen zeggen, bent u er niet te positief over dat na de sombere wolken ook zonder meer de zon komt. Het is al heel lang somber in elk geval. We hebben dat steeds op kunnen vangen, maar de problemen zijn er natuurlijk toch wel naar. Er is behoorlijk bezui nigd. Met betrekking tot de subsidies. Ik heb daarnet al aangegeven, u hebt zelf ook gezegd, die zaken zijn ook sinds 1983 in zijn algemeenheid niet meer verhoogd. Dat wordt ook zonder meer door mij toegegeven.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 131