65 Ik zie zelf niet in als je het hele traject met de commissie doorloopt, en de Groepering Leefbaarheid met twee mensen daarin vertegenwoordigd is dat je dan nu met zo n voorstel komt. Als je dat hele traject afgelopen hebt en daar komt dan niets uit, om dan vervolgens een paar weken voordat die herijking in de raad komt om dan voor te stellen, ga daar maar eens even 125.000,-- afhalen. We hebben vorig jaar voorgesteld om dat hele traject door te lopen en nogmaals, daar is niets uitgekomen. Met betrekking tot de hondenbelas tinq. Ik heb in eerste instantie aangegeven, een aantal overwegingen die bij ons gespeeld hebben. Ik heb daar denk ik ook duidelijk bij gezegd dat de doelstelling er is om inderdaad het gat wat er is te dichten. Maar dat we wei ook gekeken hebben naar andere gemeenten. De doelstelling daar verschillen we niet van mening over. De doelstelling is heel helder. Het is gewoon een dekkingsmiddel en het is zeker qeen doelbelastingWat dat aangaat verschillen we niet van mening. Wij hebben hem dus gebruikt om inderdaad een gedeel te van 420.000,-- te weten 20.000,via deze belasting heffing op te moeten leggen. Met betrekking tot de tarieven van de sportaccommodaties heb ik net al aangegeven. Dan moet u toch denken in veelvouden van honderden procenten om dat gat te kunnen dichten. Met betrekking tot de Oude Molen daar heeft meneer Roosenboom dacht ik nog een opmerking over gemaakt. Ik denk dat het zinvol is toch eens te kijken naar de reke ning van het grondbedrijf in dat kader waarin in elk geval aangegeven is dat de kosten en risico's die opgenomen waren in de exploitatie-opzet in 1992 op waren. Dus in principe er vanaf 1993 als er niets verkocht wordt op dat plan verliezen ontstaan die je natuurlijk kunt dekken door het bedrag per vierkante meter te verhogen. Ik heb zo'n voorstel hier nog niet aan de gemeenteraad gedaan omdat dat alleen maar de positie om te verkopen verslechterd en zeker niet verbetert. Met betrekking tot de rioolbelasting heeft meneer Roosenboom ook nog een opmerking gemaakt. Natuurlijk weten een hele hoop mensen dat dat in de onroerend-goedbelasting is opge gaan. Het is natuurlijk wel zo, en die stukken zijn ook aan de raadsleden toegestuurd dat het inmiddels zo is dat in 1995, dus dat is over een goed jaar, in 88% van de Neder landse gemeenten een rioolheffing of recht wordt geheven. Het zou zeker niet bijzonder zijn wanneer Halsteren daartoe over zou gaan. Het zou bijzonder zijn als Halsteren daartoe niet over zou gaan. Het hele financiële plaatje overziende zeg ik 145.000,die aan lastenverlagingen opgevoerd wor den, 125.000,afvalstoffenheffing en 20.000,honden belasting. Er zijn wat vage richtingen gewezen waar dan eventueel wat dekking te halen zou zijn. Maar echt concreet zijn die niet geworden. Met betrekking tot gemeentebelangen. Het flankerend ouderenbeleid. Ik heb in eerste instantie ook gezegd, laten we eens kijken in het kader van die WVG waar bij met name ook dat aspect van zelfstandig wonen een be paalde rol kan spelen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 130