64 Zijn daar knelpunten bij, zijn die misschien in te schakelen bij dat werk wat daar ligt te wachten, dan zal dat zeker eerst qebeuren. In de advies-commissie Algemene Zaken hebben we naar mijn gevoelen een heel interessante discussie inderdaad over die commissiestructuur. Het was duidelijk dat daar overwegend toch het belang van de burgerleden werd ge- Toch hebben we gemeend het voorstel in zijn oorspronkelijke qedaante hier neer te moeten leggen om toch die hele discus sie maar een keer gehad te hebben. Dat je niet zegt van toen hebben we er dit of dat er maar uitgelaten. Dat had op zich zelf ook wel gekund hoor. Dan hebben we nu in elk geval een duidelijke uitspraak van de raad van dit willen we wel en dat willen we niet. Dan is dat ook een keer klaar, dan hoeft niemand de illusie te hebben van als we misschien toen nog eens zus en zo hadden gedaan. Wethouder van der Weeqen: Met betrekking tot Groepering Leefbaarheid. Het aspect 9% afvalstoffenheffing, dat kost 125.000,--. Ik begrijp dat zij voorstellen dat tekorten op de subsidie, ik heb dat in eerste termijn ook al betoogd, ik vind dat dat niet zou moeten gebeuren. Als je de hele afwe ging ook in de herijking van de subsidies ziet dan is dat ook denk ik geen haalbare zaak. Het lid SomersBij interruptie. Heel duidelijk kostendek king bij de volwassenensubsidies, de pretpakketten. Daar is heel veel te vinden. Wethouder van der Weeqen: We hebben nogmaals met de commis sie Welzijn het hele traject van de welzijnsubsidies afge- vogeld. We hebben zelfs alle werksoorten een bepaalde waarde toegekend. We hebben alle bedragen per deelnemer uitgere kend. We hebben die allemaal voorgelegd. Ook de sportsubsi- dies. Het lid SomersDat is alleen jeugdsportsubsidiesIk heb het over volwassenen of wat daarmee te maken heeft. Tarieven etcetera. Wethouder van der Weeqen: En de Wittenhorst en anderen. We hebben alle zaken nogmaals afgewogen. We hebben alle verordeningen tegen het licht aangehouden. De herijking heeft opgeleverd dat het allemaal vrij evenwichtig in elkaar zat. Ik heb u ook in eerste termijn uitgenodigd, ik denk dat je dan keuzes moet maken. Geef die keuzes maar aan. Als u zegt 125.000,-- van de bibliotheek bezuinigen, dan heb ik daar wat aan. Als u zegt, de tarieven van de sport moeten verder omhoog, dat wil ik u wel aangeven. Dat is ook een van de opmerkingen die gemaakt zijn. Dat vier procent voor het jaar 1994 3.000, oplevert. Stel dat we uw voorstel overnemen en zo dadelijk met 20% verhogen dan levert dat 15.000,-- op. Niet meer. Het lid Roosenboom: Nee, twee en een half miljoen. Wethouder van der Weeqen: Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op zo'n bedrag. Dat is dan blijkbaar de stijl van de groepering om fors te overdrijven. Dat is gewoon niet aan de orde. Ik heb geen zekerheid met betrekking tot dit aspect dat daar een dekking met betrekking tot die zaken uitkomt. 2 0I"1

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 129