59 Wij zullen zonodig daar nog verder op ingaan wanneer dat punt hondenbelasting aan de orde komt. De voorzitter: Het financiële aspect van de hondenbelasting, dus de opbrengstkant gewoon. De hondenbelasting brengt nu ik noem maar wat 70.000,op.... Het lid GraafmansHet is 30.000,-- die je dan tekort komt als wij direct daar tegen stemmen tegen die verhoging van u. Dan zijn wij bereid de onroerend-zaakbelastingen te verho- gen. De voorzitter: Dat brengt u dus bij de begroting in stem ming? Het lid GraafmansDat mag u rustig doen. De voorzitter: Omdat u zegt, daar komen we straks dan op terug. Dat hebben we dadelijk al... Het lid Graafmans: Nee, dan zullen we daar wat uitvoeriger op in gaan. Dat is toch wel een leuk onderwerp die hondenbe lasting. Dat was het zo'n beetje wat wij op onze lever hadden. Het volgende is dan niet richting college, maar richting Werkne merspartij. Dat is op bladzijde een van hun algemene be schouwingen. Daar zeggen ze, het ministerie is dan ook be dankt voor de extra korting op de gemeente-uitkeringen. Is de bedoeling daarvan dat u een kaartje gaat sturen waarin u die dank nog eens een keer duidelijk maakt aan het ministe rie en vraagt u dan aan de rest van de raad om het kaartje mede te ondertekenen? Het lid van Eekelen: Het zou leuk zijn als de landelijke partijen, die hier vanavond nogal aan het huilen zijn over de kortingen die er de afgelopen jaren tot stand gebracht zijn, dat eens landelijk bij hun eigen partij aan zouden kaarten. En dan wat minder hier huilen maar wat meer bij hun landelijke partijen. Het lid van Akkeren-Brand: Ik kan kort zijn in deze tweede termijn. Ik heb maar een paar dingetjes. Op de eerste plaats, de tarieven van de sportaccommodaties daar wil ik nog even op terugkomen. De wethouder heeft vorig jaar ook al gezegd dat eerst de gesprekken met de privatise ring afgewacht moeten worden en dat die gesprekken niet gefrustreerd moeten worden door tariefsverhogingen. Maar in tussen loopt dat tekort wel sterk op en wij vinden in ieder geval wel dat die kostenstijgingen meegenomen moeten worden in de gesprekken met de verenigingen. Verder over de markt. Het is niet onze bedoeling om de markt direct op te heffen maar wel vinden wij dat er gekeken moet worden naar de mo gelijkheden om het tekort kleiner te maken. Misschien is het inderdaad mogelijk zoals u zegt een andere plaats te zoeken, maar in ieder geval moet het bekeken worden. Het lid RoksIk zou willen beginnen met een antwoord te ge ven op een paar vragen die de heer Somers namens Leefbaar heid aan de raad stelde. In eerste instantie wat betreft de zelfstandigheid van Halsteren, elk initiatief wat er toe kan bijdragen dat wij zelfstandig kunnen blijven, dat zal uiter aard ook de V.V.D. ondersteunen. Wij zijn het overigens niet eens met uw idee om de burgerleden in de commissie niet te vergoeden.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 124